Vil du være nævning eller domsmand?

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager.

Wooden brun hammer

 Domsmænd og nævninge er den samme gruppe personer. Om man er domsmand eller nævning afhænger derfor af, hvilken type straffesag, der er tale om.
 
Lægdommere udtages for 4 år ad gangen, og optagelse på grundlisten er bindende.

Den nuværende grundliste gælder for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019.
 
Næste periode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

Hvervet som lægdommer er borgerligt ombud, og det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele perioden. 

Hvem kan blive lægdommer?

Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som nævninge og domsmænd – det er netop meningen, at det skal være et bredt udsnit af befolkningen.

For at blive lægdommer skal du opfylde følgende:

 • Du skal have bopæl i Nyborg Kommune
 • Du skal være fyldt 18 år senest 1. januar 2020
 • Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023
 • Du skal være uberygtet (ustraffet)
 • Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget
 • Du skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • Du må ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter pga. åndelig eller legemlig svaghed.

Følgende erhverv kan ikke udtages til nævning eller domsmand: Ministre, advokater, advokatfuldmægtige, centraladministrationens, domstolenes, anklagemyndighedens, overøvrighedens, politiets og fængselsvæsenets tjenestemænd og øvrige personale samt sognefogeder og folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige.

Der er dog ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Nyborg Kommune, der ønsker at blive optaget på listen. Grundlisten skal indeholde 1 person for hver fulde antal af 300 indbyggere i kommunen.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.

Hvad skal en lægdommer?

I langt de fleste straffesager deltager lægdommere, og domsmænd er langt mere almindelige end nævninge. Det kan både være i byretten og i landsretten, men aldrig i Højesteret.
Lægdommere deltager på lige fod med de juridiske dommere, og lægdommernes stemme tæller lige så meget som de juridiske dommeres. Derfor er det et meget stort ansvar at være lægdommer.

Man kan påregne at blive indkaldt til at medvirke ca. fire gange årligt.

Lægdommerne overværer hele sagen. Normalt er der kun tale om en enkelt dag, hvor der kan være flere enkeltsager, men der kan også være sager, som varer flere dage eller endog uger.

Man indkaldes med mindst 3 dages varsel som domsmænd og en uge som nævning.

Man kan ikke tilvælge/fravælge bestemte typer af sager.

Betaling

Lægdommere får for tiden 1.100 kr. pr. dag og 120 kr. for hver nat, de er borte fra hjemmet, i anledning af hvervet. Beløbene er skattepligtige. Derudover kan man få godtgjort udgifter til transport, hvis man skal rejse mere end 3 km.

En lægdommers eventuelle arbejdsgiver har pligt til at lade lægdommeren udføre sit hverv.

Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalget består af fem personer, som er udpeget af Byrådet for en fire årig periode, der er lig med den periode, Byrådet er valgt for.

Medlemmerne af Grundlisteudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 består af:

 • Keld Cramer Hjort
 • Poul Thorup
 • Niels Ørsted 
 • Melissa Meulengracht 
 • Anne-Berit Høj Nielsen

Hvordan bliver man udvalgt?

Grundlisteudvalget i Nyborg Kommune indstiller en samlet grundliste til Østre Landsret, som afspejler kommunens befolkningssammensætning.

Det er Østre Landsret, der udpeger nævninge- og domsmænd. Dette sker ved lodtrækning i Landsretten.

Du kan læse mere om det at være nævning eller domsmand her på domstolens hjemmeside

Hvis du er interesseret i at komme på listen

Er du interesseret i at være lægdommer og altså komme til at stå på grundlisten, skal du udfylde nedenstående blanket ved at trykke på linket.

Hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil Grundlisteudvalget behandle de oplysninger, du selv afgiver i ansøgningen og kontrollere disse oplysninger ved opslag i cpr-registeret. Dine oplysninger videregives til præsidenten for Østre Landsret, hvis du optages på grundlisten.

Nuværende nævninge og domsmænd skal også søge igen.

Du modtager automatisk en bekræftelsesmail, når vi har modtaget din ansøgning.

Du får omkring 1. april 2019 skriftlig besked fra Nyborg Kommune, hvis du er blevet optaget på grundlisten. Du får ingen besked, hvis du ikke bliver optaget.

Du får i efteråret 2019 skriftlig besked fra Østre Landsret, hvis du bliver udtaget. Du får ingen besked, hvis du ikke bliver udtaget.

Fristen for at tilmelde sig som lægdommer er 15. februar 2019.

Systemet vi bruger til at håndtere ansøgningerne, er et sikkert system, der sender svarene krypteret. Du kan derfor uden problemer indtaste de personfølsomme oplysninger, vi beder om.

Indsend ansøgning her

Sidst opdateret 07. januar 2019