Helhedsplan for Ørbæk i offentlig høring

I et samarbejde mellem Ørbæk Borgerforening, lokale ildsjæle, Nyborg Kommune og FELT landskabsarkitekter er der udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Ørbæk.

Situationsbilleder fra Ørbæk

Helhedsplan for Ørbæk sætter retningen for den fysiske udvikling af Ørbæk. Planen tager udgangspunkt i tre visioner: Bymidte med kvalitet, bagsiden i front og synlig kulturarv.

Du kan hente planen her

Kom med dine kommentarer

Hvis du har kommentarer til helhedsplanen er du meget velkommen til at sende dem til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk frem til 7. november.

Reserver allerede nu 9. oktober fra kl. 17 til 19, hvor der afholdes et åbent borgermøde om planen. Mødet finder sted i Ørbæk Midtpunkt. Mere information følger.

Helhedsplan for Ørbæk

Planen omhandler hele Ørbæks fremtidige udvikling, men fokuseres især omkring byens vigtige fælles områder: Hovedgaden, supermarkederne, Ørbæk å, Almas Hus (tidligere kendt som Hahnemanns Hus), skolen og Ørbæk Midtpunkt.

Her præsenterer planen konkrete projektforslag, der skal løfte kvaliteten af Ørbæks bymidte, bringe bagsiden i front og gøre den lokale kulturarv mere synlig.

Hvis du har spørgsmål til planen kan du kontakte sagsbehandler Mikkel Ibsen på tlf. 6333 6822 eller e-mail: mii@nyborg.dk 

Afgørelse om miljøvurdering

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) skal planer, der tilvejebringes inden for fysisk planlægning, miljøvurderes medmindre en miljøscreening viser, at planen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Se screeningen her

Det vurderes, at delprojekterne, som de præsenteres i helhedsplanen, for sig selv eller kumulativt ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af hverken det beskyttede vandløb, den økologiske forbindelse, fortidsminderne eller grundvandet.

Efter en vurdering efter § 8 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af Helhedsplan for Ørbæk efter § 8 stk. 1. Afgørelsen, der er truffet efter § 10 i loven, er annonceret og offentlig bekendtgjort den 20. september 2017.

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen af kommunens afgørelse.

Se klagevejledningen her

Sidst opdateret 19. september 2017