Spildevandsplan 2017-2023

Høring af udkast til Nyborg Kommunes spildevandsplan 2017-2023.

Byrådet har 10. oktober 2017 vedtaget udkast til spildevandsplan for planperioden 2017-2023.

Se udkast til spildevandsplan 2017-2023 her

Se kortmateriale her

Udkastet er udarbejdet af Nyborg Kommune i tæt samarbejde med Nyborg Forsyning og Service A/S.

Planforslaget er offentliggjort 17. oktober 2017 og vil være i høring i 8 uger. I denne periode kan du skriftligt afgive høringssvar, som bedes sendes til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg eller på e-mail: Teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk. Mærk høringssvaret ”høringssvar Spildevandsplan 2017-2023”.

Når høringsperioden er slut vil alle høringssvar blive sagsbehandlet, og evt. tilretning af planen. Den endelige plan vil blive præsenteret Byrådet og godkendt.

Hvis du har spørgsmål til processen omkring godkendelsen eller til selve spildevandsplanen kan Bjarne Kristoffersen kontaktes på e-mail: bjar@nyborg.dk  eller tlf. 6333 6829.

Miljøvurdering af spildevandsplanen 2017-2023

I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen, er der gennemført en screening efter miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter VVM (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).

Nyborg Kommune har truffet afgørelse, på baggrund af screenings resultatet, at spildevandsplanen 2017-2023 ikke kræver tilvejebringelse af en miljøvurdering, da Nyborg Kommune vurderer, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljø screeningen kan ses her

Klagevejledning

Spildevandsplan

Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages anden administrativ myndighed, jf. §32 stk. 3 i lov om miljøbeskyttelse, nr. 966 af 23. juni 2017.

Miljøvurdering

Klagemyndighed og klageberettigede

I henhold til § 16 i miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer) kan afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klageberettigede er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 16 i miljøvurderingsloven. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 14. november 2017.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved brug af Klageportalen. Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden nmkn.dk. Vejledning om, hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

www.nmkn.dk

Fritagelse for brug af Klageportalen

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af Klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

 

Sidst opdateret 07. november 2017