Forslag til kommuneplantillæg nr. 6

Orientering om offentlighedsperiode for Kommuneplantillæg nr. 6 - Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder.

Udsigt over Vesterhavnen i Nyborg

Byrådet har 18. december 2018 godkendt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 - Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder til offentlig fremlæggelse.

Se planforslaget her

Gode drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder er en national interesse i kommuneplanlægningen. Kommuneplantillæg nr. 6 udmønter planlovens krav til denne planlægning ved at:

  • Opstille retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder
  • Opstille retningslinjer for beliggenheden af opmærksomhedszoner omkring disse erhvervsområder 
  • Foretage de nødvendige ændringer i rammerne for lokalplanlægning.

Planforslaget fastsætter strategiske retningslinjer for de centrale erhvervsområder til mere miljøtunge virksomheder i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk:

  • Erhvervsområde Vest i Nyborg
  • Avernakke (Koppers Denmark A/S) i Nyborg
  • Lindholm Havn (inklusive Fortum Waste Solutions A/S) i Nyborg
  • Damgårdsvej i Ullerslev
  • Solholm i Ullerslev
  • Savmøllen i Ullerslev
  • Odensevej-Ringvej-Industrivej i Ørbæk

Såfremt du har spørgsmål til planforslaget, kan du kontakte os via mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 5. marts 2019.

Miljøvurdering

Nyborg Kommune har vurderet, at planforslaget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, da det er en plan indenfor fysisk planlægning og arealanvendelse, og da den fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål. Der er på den baggrund truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslaget.

Miljørapporten er bilag til planforslaget og kan ses her

Uddybende om planforslaget

Nyborg Kommune har i 2018 ca. 180 virksomheder, der karakteriseres som produktionsvirksomheder efter planlovens regler, hvilket spænder fra mindre autoværksteder til store virksomheder såsom Koppers Denmark A/S og Fortum Waste Solutions A/S.

De nye mål, retningslinjer og rammebestemmelser betyder konkret, at der, indenfor udpegede erhvervsområder, kun må etableres produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og erhvervshavnedrift. Der kan imidlertid etableres virksomheder i samme eller højere miljøklasse, hvis de ikke medfører skærpede miljøkrav til de eksisterende virksomheder i erhvervsområdet.

Inden for de udpegede opmærksomhedszoner omkring erhvervsområderne, forbeholdt produktionsvirksomheder med videre, skal der ved lokalplanlægning redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder, herunder virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder. Der kan ikke lokalplanlægges for anvendelser, som vil medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne i det udpegede erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder med videre, medmindre der i planlægningen stilles som forudsætning for ibrugtagning, at der er etableret afhjælpende foranstaltninger, der afværger denne påvirkning. (Dette følger endvidere generelt for alle produktionsvirksomheder efter planlovens §§ 15a og 15b).

Foroffentlighed

I henhold til planlovens (LBK nr. 287 af 16/04/2018) § 23c er der forud for udarbejdelsen af nærværende tillæg afholdt foroffentlighed i perioden 20. marts til 17. april 2018. Her har offentligheden været inviteret til at komme med kommentarer til det forestående arbejde. Der er ikke indkommet ideer, forslag eller kommentarer i forbindelse med foroffentlighedsperioden.

Sidst opdateret 04. januar 2019