Forslag til lokalplan nr. 281 og kommuneplantillæg nr. 1

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 281 og kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 for Slotsholmen - Nyborg Slot.

Det kommende nye Nyborg Slot

Byrådet har 19. december 2017 godkendt forslag til lokalplan nr. 281 inkl. miljørapport og forslag til kommuneplantillæg nr. 1 for Slotsholmen – Nyborg Slot til offentlig fremlæggelse.

Nyborg Slot og by er et velbevaret og unikt kulturarvsmonument fra Danmarks middelalder med en velbevaret middelalderbyplan og med slottet på Slotsholmen midt i byens centrum som omdrejningspunkt. I middelalderen afholdt de danske konger Danehof på slottet, og Rigets første grundlov ”Håndfæstningen af 1282” blev underskrevet her. Slottet fungerede som residensslot for Chr. III på reformationstiden i midten af 1500-tallet, da Nyborg var Danmarks første egentlige hovedstad.

I erkendelse af, at det i dag kan være vanskeligt at forstå og få øje på den enestående kulturarv omkring Nyborg Slot, blev der i marts 2015 udskrevet en projektkonkurrence, der skulle komme med forslag til tydeliggørelse af denne kulturarv, og vinderen af denne konkurrence blev fundet i marts 2016.

Ambitionen med projektet er at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og by som en sammenhængende historisk helhed og bringe stedets unikke kulturarv i spil til glæde for både et nationalt og et internationalt publikum og for lokalsamfundet i Nyborg.

Historien om borgen som et fire-fløjet borganlæg skal fremhæves og gøres umiddelbart forståelig for alle. Det nye byggeri bliver tungere og mere massivt i sit udtryk lige som oprindelige middelalderanlæg var.

Slotsprojektet skal være tilgængeligt og sikre adgang for alle til et af de vigtigste kulturarvs-monumenter fra Danmarks middelalder og renæssance. For Torvet og Biblioteksholmen, som også er en del af slotsprojektet, udarbejdes en separat lokalplan.

På basis af det bearbejdede projektforslag har Nyborg byråd truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan.

Lokalplanen inkl. miljøvurdering og kommuneplantillægget muliggør opførelse af ny bebyggelse for Slots- og Kulturstyrelsen på Slotsholmen og dermed genskabe forståelsen af Nyborg Slot som et helstøbt middelalderligt borganlæg og genskabe Nyborg Slot og by som en sammenhængende historisk helhed.

Kommuneplan 17 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 1.R.13. Område 1.R.13 er udlagt til rekreativt område, som bypark, hvor der kun under iagttagelse af fredningsbestemmelserne kan etableres legepladser o. lign.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse og muligheder for bebyggelse i området, samt bygningshøjder. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 1 fremlagt sideløbende med lokalplanforslaget i offentlig høring.

Kommuneplantillægget opsætter en ny kommuneplanramme, 1.O.22 - Slotsholmen, med en udstrækning svarende til nærværende lokalplans afgrænsning.

Rammen fastsætter anvendelse af området til offentlige formål og giver mulighed for nybyggeri på Slotsholmen i op til 30 meters højde.

Planforslagene er offentliggjort herunder fra 2. januar 2018 til 27. feb. 2018.

Link til forslag til lokalplan nr. 281

Link til kommuneplantillæg nr. 1

Såfremt du har spørgsmål til forslag lokalplan og kommuneplantillæg, kan du kontakte Peter Holm på e-mail: peh@nyborg.dk eller på tlf. 6333 7944.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 27. februar 2018.

Miljøvurdering

Der er blevet udarbejdet en miljøvurdering af lokalplan nr. 281 og kommuneplantillæg nr. 1, og der er udarbejdet miljørapport.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan derfor påklages til Planklagenævnet.

Miljøvurderingen kan ikke påklages førend efter lokalplanens endelige vedtagelse, hvor der vil blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Miljørapporten og bilag er offentliggjort herunder fra 2. januar 2018 til 27. februar 2018.

Link til forslag til miljørapport

Link til bilag til forslag til miljørapport

Såfremt du har spørgsmål til forslag miljørapporten, kan du kontakte Mikkel Ibsen på e-mail: mii@nyborg.dk eller på tlf. 6333 6822.

 

Sidst opdateret 15. januar 2018