Forslag til lokalplan nr. 282

Offentlighedsperiode for lokalplan nr. 282 for Torvet og Biblioteksholmen.

Illustration af det fremtidige torv

Byrådet har 20. marts 2018 godkendt forslag til lokalplan nr. 282 til offentlig fremlæggelse.

Det er lokalplanens formål dels at muliggøre omlægningen af Torvet i det centrale Nyborg til et attraktivt byrum med mange anvendelsesmuligheder, dels at muliggøre opførelsen af en ny bro fra Slotsgade til Biblioteksholmen.

Lokalplanen omfatter selve Torvet og Biblioteksholmen, herunder den fredede biblioteksbygning Torvet 11, men omfatter i øvrigt ikke bygningerne, der omkranser Torvet.

Lokalplanen udmønter den omlægning af Torvet, der indgår som en del af slotsprojektet. Omlægningen betyder at den nuværende parkeringsplads erstattes med et åbent rekreativt byrum, der kan benyttes til en lang række events, men også fungerer som smukt og funktionelt opholdsrum til hverdag. Der planlægges sat et stort solitært træ i det nordøstlige hjørne af Torvet, og i det sydvestlige hjørne planlægges et vandelement, der både skal være et smukt element med reference til Nyborgs renæssance vandforsyning, og samtidig med mulighed for leg for børn og barnlige sjæle.

Udformningen af Torvet er sket med fokus på at kombinere dets historiske udgangspunkt som ridderturneringsplads med funktionaliteten i et moderne torv i et moderne Nyborg.
Omlægningen betyder også at det historiske ”Rigets Hovedstrøg” – forløbet fra Kongens Skibsbro til Landporten – genskabes over Torvet med dets oprindelige diagonale forløb. Torvet planlægges omlagt til et såkaldt ’shared-space’, hvor trafikanterne blandes, og hvor der er særlig fokus på de bløde trafikanter.

Planforslagene er offentliggjort herunder fra 27. marts til 22. maj 2018.

Link til forslag til lokalplan nr. 282

Såfremt du har spørgsmål til forslag lokalplanen, kan du kontakte sagsbehandler Mikkel Ibsen på mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller på tlf. 6333 6822.

Miljøvurdering af planerne

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 282 er det vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor udarbejdet et forslag til en miljørapport, der beskriver de sandsynlige miljøpåvirkninger af planen.

Miljørapporten og bilag er offentliggjort herunder fra 27. marts til 22. maj 2018

Link til forslag til miljørapport

Link til bilag til forslag til miljørapport

Såfremt du har spørgsmål til forslag miljørapporten, kan du kontakte sagsbehandler Mikkel Ibsen på mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller på tlf. 6333 6822.

Høring af planforslag og miljørapport

Planforslaget og forslag til miljørapporten er offentliggjort her på hjemmesiden fra 27. marts til 22. maj 2018.

Der afholdes offentligt borgermøde om planen 18. april kl. 19 på Bastionen.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller på mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 22. maj 2018.

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år. 

Sidst opdateret 27. marts 2018