Forslag til lokalplan nr. 294

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 294 – Et sommerhusområde ved Dinestrup Strand.

Teknik- og Miljøudvalget har 21. januar 2019 godkendt forslag til lokalplan nr. 294 til offentlig fremlæggelse.

Lokalplanen er udarbejdet for at:

  1. fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse,
  2. sikre offentlig adgang til strandarealerne,
  3. sikre områdets karakter som sommerhusområde, ved at sikre den forskelligartede arkitektur og integrationen i kystlandskabet samt ved at modvirke spredt bebyggelse.

Lokalplanerne indskærper at der maksimalt kan etableres én sommerbolig per parcel, hvilket også betyder, at der ikke må etableres annekser i området.

Stier i området sikres, således at der fremadrettet også vil være offentlig adgang til strandarealerne. Lokalplanerne indeholder slutteligt bestemmelser der sikre områdets præg af sommerhusområde, ved at sikre mulighed for et varieret arkitektonisk udtryk.

Planforslaget er offentliggjort herunder fra 29. januar til 5. marts 2019.

Se forslag til lokalplan nr. 294 her

Såfremt du har spørgsmål til planforslaget, kan du kontakte os via mail teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 5. marts 2019.

Miljøvurdering af planerne

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 294 er der gennemført en screening for miljøvur-dering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsnotatet kan ses her

Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Det vurderes bl.a. at lokalplanerne ikke vil have en væsentlig indvirkning  på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Det vurderes bl.a. at de bebyggelsesmuligheder, der muliggøres i lokalplanen, ikke vil have en væsentlig påvirkning på kystnærhedszonen, da de blot muliggør bebyggelse i en højde i tråd med bestemmelserne i bygningsreglementet 2018.

Der er derfor truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lov nr. 1225 af 25/10/2018) § 10, om at der ikke skal foretages en miljø-vurdering af lokalplan nr. 294.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10: ”Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32”.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan der-for påklages til Planklagenævnet.

Eventuel klage skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. 

Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk.  

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år.

Sidst opdateret 24. januar 2019