Forslag til lokalplan nr. 296 og kommuneplantillæg nr. 12

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 296 – 'Strandhøjen', Boligbebyggelse og park ved Skaboeshusevej i Nyborg, og kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 29. januar 2019 godkendt forslag til lokalplan nr. 296 og forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til offentlig fremlæggelse.

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre opførelse af bebyggelse til boligformål efter nedrivning af den tidligere forsorgsinstitution Strandvænget. Lokalplanen muliggør 26.000 m2 nybyggeri ud over det eksisterende fælleshus og garager. Lokalplanen fastsætter ligeledes rammer for bevaring af den offentlige park, som er indbefattet i projektområdet.

Med lokalplanen sikres at offentligheden fortsat kan færdes til og i parken, og at man fastholder de grønne kiler, der forbinder parken med Skaboeshusevej.

Lokalplanen indeholder bygningsbestemmelser for området, samt afgrænsning af byggefelter, derudover præciseres højder og udtryk for en ny bebyggelse.

Lokalplanen opsætter bestemmelser der sikre indkig til parken fra Skaboeshusevej, samt at parken fremadrettet vil fortsætte som offentlig park i den udstrækning som den har i dag.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre 26.000 m2 nybyggeri i from af etage og tæt-lav boligbebyggelse. fordelt på 4 byggefelter. Samt at sikre parken, således der ikke kan bebygges på disse arealer. Kommuneplanen indeholder ligeledes rammer for en ny offentlig parkeringsplads til parkens gæster.

Kommuneplantillægget udlægger 3 ramme området. Et område udlægges til boligbebyggelse i form af tæt-lav eller etageboliger, bebyggelsesprocenten sættes til 60. Et område udlægges til rekreative formål i form af park. Det sidste område udlægges til teknisk anlæg i form af parkering

Planforslagene er offentliggjort herunder fra 5. februar til 2. april 2019.

Link til lokalplanen

Link til kommuneplantillægget

Såfremt du har spørgsmål til planforslaget, kan du kontakte os via email teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 2. april 2019

Miljøvurdering af planerne

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 296 og kommuneplantillæg nr. 12 er der gennemført en screening for miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsnotatet kan ses her

Det er i screeningen vurderet, at planerne ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Det vurderes bl.a. at planerne ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Det vurderes bl.a. at de bebyggelsesmuligheder, der muliggøres i planerne, ikke vil have en væsentlig miljømæssig konsekvens. Vurderingen bygger bl.a. på, at bygningsmassen ikke vil være meget større end den tidligere bebyggelse på grunden, samt at byggefeltet bevarer sin eksisterende afgrænsning. Ændringen vurderes derfor ikke til at være væsentlig.

Ligeledes er det i screeningen vurderet, ud fra en dybere trafikanalyse vurderet at den øgede mængde biler til og fra midtbyen, ikke vil have nogen væsentlig betydning for trafikafviklingen, i forhold til nuværende situation.

Der er derfor truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lov nr. 1225 af 25/10/2018) § 10, om at der ikke skal foretages en miljø-vurdering af lokalplan nr. 296 og kommuneplantillæg nr. 12.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10: ”Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32”.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan derfor påklages til Planklagenævnet.

Du kan se klagevejledningen her

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med ramme-bestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. For-budskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Sidst opdateret 04. februar 2019