Tilskud til aktiverende og forebyggende aktiviteter, fx ældreklubber

Der er nu mulighed for at søge tilskud til aktivitetslignende tilbud i form af klubvirksomhed, foredrag, sang, dans, studiekreds, håndarbejde/håndværk, fester, udflugter m.m.

Ansøgningen sendes til Nyborg Kommune, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg, att.: Thomas Hetland eller pr. e-mail til sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk

Hent ansøgningsskema her 

Ansøgningsskemaet kan også afhentes i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Nørrevoldgade 14, 5800 Nyborg.

Retningslinjer

Lovgrundlag

Efter Servicelovens § 79 kan Kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

Målgruppe

Borgere der modtager pensioner og/eller efterløn. Tilbuddene skal være generelle og tilgængelige for hele den afgrænsede målgruppe, uden at der foretages en konkret og individuel vurdering af behovet for tilbuddet.

Formål

 • At sikre mulighed for, at der også er klub- og aktivitetstilbud i nærmiljøet/de tyndt befolkede områder af kommunen.
 • At sikre at ældre og handicappede borgere så vidt muligt fastholder og udvikler deres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.
 • At øge og bevare borgernes muligheder for at klare sig selv fx ved at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller social isolation.

Definition af tilbuddene/aktiviteterne

Tilbuddene omfatter aktivitetslignende tilbud i form af klubvirksomhed, foredrag, sang, dans, studiekreds, håndarbejde/håndværk, fester, udflugter m.m.

Målet for samarbejdet mellem tilbuddet og Nyborg Kommune

 • At styrke det sociale arbejde og skabe grundlag for alternative og mere varierende tilbud til gavn for ældre og handicappede borgerne i Nyborg Kommune.
 • At borgerne har størst muligt ansvar for og indflydelse på udformningen af driften af tilbuddene.
 • At  sikre et supplement til viften af aktivitetstilbud i dialog med borgerne.

Kriterier for tildeling af tilskud

De ydre rammer for kriterierne er:

 • At tilbuddet er med et socialt, aktiverende og forebyggende sigte.
 • At tilbuddet er netværksskabende og inddrager borgerne direkte i aktiviteten.
 • At tilbuddet er forankret i Nyborg Kommune og primært inddrager eller henvender sig til borgere, der bor i kommunen.

Tilskudsformer

Nyborg Kommune kan vælge at yde økonomisk støtte til tilbuddene, at stille et beløb til rådighed, som brugerne selv administrerer eller at stille lokaler til rådighed.

Nyborg Kommune giver både tilskud til kortevarende og længerevarende aktiviteter.

Der ydes følgende former for tilskud:

 • Tilskud til aktiviteter, f.eks. til klubber, sang, foredrag.
 • Tilskud til husleje, anskaffelser, kurser, mv., fx tilskud til klublokale.
 • Tilskud til kørsel

Det er muligt at søge om flere former for tilskud på samme ansøgning.

Regnskab

Tilbud/aktiviteter, der modtager tilskud fra kommunen, skal føre regnskab. Regnskabet skal være tilbuddets generelle regnskab, hvoraf det skal fremgå, hvordan midlerne fra kommunen er blevet brugt. Regnskabet sendes til Sundheds- og Omsorgsafdelingen en gang årligt – senest 15. februar i efterfølgende år.

Hvis Sundheds- og Omsorgsafdelingen har behov for at se regnskaberne i anden forbindelse, vil Sundheds- og Omsorgsafdelingen selv rette henvendelse til tilbuddet.

Såfremt tilbuddet afsluttes, skal ubrugte tilskud tilbagebetales til Nyborg Kommune.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. september og ansøgningen sendes til:

Nyborg Kommune
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Torvet 1
5800 Nyborg
att.: Thomas Hetland
E-mail: sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk

Svar på ansøgning

Kommunens svar på ansøgning om tilskud sendes pr. brev  eller mail til angivet kontaktperson inden udgangen af oktober samme år.

Annoncering af uddelingen af tilskud

Annoncering om ansøgning af tilskud sker her på siden og i lokalbladene.

For yderligere oplysninger, kontakt

Thomas Hetland, tlf. 6333 7430, e-mail: thh@nyborg.dk

Sidst opdateret 31. januar 2017