Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Nyborg Kommune har 1. december 2016 meddelt ikke-godkendelsespligt til skift i dyretype i eksisterende staldanlæg på ejendommen matr.nr. 5a m.fl. Mullerup By, Flødstrup beliggende Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev, da det vurderes at overholde de betingelser, der følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordning i § 31.

Små-grise

Afgørelsen betyder, at produktionsanlægget på Mullerupvej 43 tillades drevet med en årlig produktion på maksimalt 15.270 stk. slagtesvin (31-110 kg), svarende til i alt 415 DE. Produktionen vil være jævnt fordelt over året.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 31 i bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer.

Kopi af afgørelsen og afgørelsens forudsætninger kan ses på linket nedenfor eller rekvireres på tlf. 63337159. 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 

Klagevejledning

Denne afgørelse kan efter husdyrgodkendelseslovens kap. 7, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Natur- og Miljøklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 3. januar 2017.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse, skal ske til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

www.nmkn.dk.

Adgangen til klageportalen sker via www.borger.dk og www.virk.dk.  Der er direkte link til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.

På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr

Der er et gebyr på kr. 500 for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Virkning af klage

En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse.

Sidst opdateret 05. december 2016