Tilladelse til udledning og nedsivning af dræn- og overfladevand ved Ullerslev Station

Nyborg Kommune har meddelt Banedanmark, Anlæg og Fornyelse – Spor Vest tilladelse til, i henhold til miljøbeskyttelsesloven, at nedsive og udlede dræn- og overfladevand ved Ullerslev Station, Plantagevej, 5540 Ullerslev.

Oversvømmelse på en mark

Nærmere oplysninger om tilladelsens forudsætninger og vilkår kan læses nedenfor eller kan fås ved henvendelse til kommunens Teknik- og Miljøafdeling.

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

Miljøteknisk redegørelse

Der kan skriftligt klages over tilladelsen inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over denne afgørelse, skal ske til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

www.nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest 11. april 2016, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Natur- og Miljøklagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Der er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol for den pågældende aktivitet, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om fri adgang til miljøoplysninger.

Anmodning om aktindsigt skal ske ved skriftlig henvendelse til Teknik- og Miljøafdeling. 

 

Sidst opdateret 13. marts 2016