Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktion Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk

Nyborg Kommune har meddelt tillæg til eksisterende miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på landbrugsejendommen på Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk fra en årsproduktion på 425 malkekøer (tung race), 313 kvier (tung race 6-26 mdr), 96 småkalve (tung race 0-6 mdr) og 3 heste (300-500 kg), svarende til en årsproduktion på 761 Dyreenheder (DE) til en årsproduktion på maksimalt 495 malkekøer (tung race), 100 kvier og stude (tung race 6-14 mdr.), 325 kvier og stude (tung race 6-27 mdr), 125 småkalve (tung race 0-6 mdr) og 3 heste (300-500 kg), svarende til en årsproduktion på 911 DE.

Køer der græsser på en mark

Tillægget til godkendelsen omfatter desuden udspredning af husdyrgødning på 481 ha ejede og forpagtede dyrkningsarealer, samt etablering af en 4.100 m2 ungdyrstald.

Tillægget til miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 12 i lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven).

Offentliggørelse

Tillægget til  miljøtilladelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg 21. marts 2016 og kan ses på linket nedenfor.

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktion Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan efter husdyrgodkendelseslovens kap. 7, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Natur- og Miljøklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 18. april 2016.

Indgivelse af klage

En eventuel klage over denne afgørelse, skal ske til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

www.nmkn.dk

Adgangen til klageportalen sker via borger.dk og virk.dk.  Der er direkte link til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.

www.borger.dk
www.virk.dk

På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar”, telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr

Der er et gebyr på kr. 500 for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Virkning af klage

En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonce.

Sidst opdateret 20. marts 2016