Det forpligtende samarbejde

I Nyborg Kommunes har dagtilbuddene siden 2008 været organiseret i ”Det forpligtende samarbejde”. Det forpligtende samarbejde er organiseret i to grupper – Syd og Nord. I nedenstående tekst uddybes hvad det forpligtende består af og hvilke opgaver der løses i fællesskabet.

Beskrivelse af ”Det forpligtende samarbejde”

Hver for sig kan vi meget - Sammen kan vi meget mere!

Vi har nedsat en arbejdsgruppe til at beskrive det forpligtende samarbejde (DFS) til gavn for de eksisterende gruppers medlemmer, til nyansatte ledere og til udenforstående fx
ledere fra andre kommuner, men også forældre og politikere.

Det forpligtende samarbejde består af to ”ben”, den praktiske organisering af samarbejde, samt den iboende kultur og læringsfællesskab det også inviterer til. En flad ledelseskonstruktion hvor alle er ligeværdige – ingen over ingen under. Der er kort afstand mellem ledere – souschefer – pædagoger – forældre(bestyrelser).

DFS er et ledelsesfællesskab, hvor Nyborg kommunes 14 ledere fra daginstitutionerne og dagplejen er delt i to forpligtende samarbejder, et NORD og et SYD forpligtende
samarbejde.

Samarbejdet består af:

Det forpligtende (det værdimæssige) 

 • DFS er i høj grad båret af deltagernes indstilling til ”forpligtethed” i gruppen.
 • Fælles synlighed, fx ved høringssvar, som kan give større gennemslagskraft.
 • Høj mødedisciplin/moral – der er sjældent afbud til møder for DFS.
 • Som udgangspunkt deltager man i alle møderne, da det gør fællesskabet stærkest.
 • Mulighed for at drøfte overordnede temaer, som pædagogik, overenskomst, dagtilbudspolitik.
 • Refleksionsrum for ledelse. Hjælpe hinanden, støtte hinanden og inddrage hinanden til at blive bedre.
 • Man støtter op om hinandens lederskab.
 • Medlemmerne drøfter sig frem til løsninger via samarbejde kontra konkurrence.
 • Løfte kvaliteten af det fælles faglige niveau.
 • DFS er præget af få ledelseslag = let adgang til at påvirke opad og nedad, samt på tværs.
 • Kultur præget af tillid til hinanden, som tager tid at opbygge via kendskab til hinanden og hinandens  arbejdsområde.
 • Tilliden er i spil når der kommer nye  medlemmer. Trygt at sætte sin  sårbarhed/uvidenhed i spil.
 • Forældre har let adgang til kontakt til  ledelsen, synlig ledelse i det daglige
 • Forældrebestyrelsen er i dialog med  ledelsen
 • Personale har let adgang til ledelsen
 • Vidensdeling af forskellige kompetencer mellem fagligt personale via diverse fora
 • Præget af en fællesskabskultur
 • Sparring
 • Dynamisk kultur præget af gruppens  medlemmer og ledelsesstil
 • Fælles pulje af økonomiske midler.

Samarbejde (det praktiske)

 • Der afholdes for møder i DFS inden hvert ledermøde.
 • Mødet styres med dagsorden og der  føres referat, DFS melder fælles tilbage  til det store ledermøde.
 • DFS er forpligtet på de beslutninger  som tages i fællesskab. Fx fælles  solidarisk økonomisk pulje til fælles  pædagogisk udvikling.
 • Detail styring < - > det store perspektiv.
 • Hvordan fordeles opgaver/poster?
 • En proces hvor DFS startede ved  lederne efterfulgt af souschefer,  medarbejderne er med via fora og  gæstebud.
 • Forældrebestyrelserne har påbegyndt  samarbejde på tværs af institutioner og  skoler.
 • Kompetencer i de enkelte institutioner  deles på tværs i DFS.
 • Souschefer planlægger temaftener.
 • Man går på gæstebud i hinandens  institutioner.
 • Etablering af diverse fora, sprog, børn i udsatte positioner, vuggestue, krop og sundhed, skolestart.
 • Fælles uddannelse/kurser
 • Fælles pulje af økonomiske midler.

Sidst opdateret 08. november 2019