Retningslinjer for lukkedage fra 2019

I Nyborg Kommune har antallet af lukkedage siden 2013 været 10, reduceret fra tidligere 20. En proces i 2018 med udmøntning af ekstra ressourcer resulterede i en drøftelse i institutionernes forældrebestyrelser, på fællesrådsmøde om niveauet for, placering og administration af lukkedage.

Skole- og Dagtilbudsudvalget drøftede og besluttede på møde 6. marts 2018 på baggrund af drøftelser og anbefalinger, at lukkedage fra 1. januar 2019 fastlægges på faste dage.

Nyborg Kommunes retningslinjer for området er derfor blevet revideret.

Regler om lukkedage i dagtilbud, i hht. Dagtilbudslov, vejledning fra ministeriet

Lukkedage er defineret som dage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket på almindelige hverdage. Det betyder:

 • at lukkedage udelukkende må placeres på dage, hvor mange forældre holder fri, f.eks. i sommerferien, før jul, mellem jul og nytår, på indeklemte dage f.eks. fredag efter Kristi
  Himmelfartsdag eller Grundlovsdag,
 • at familier med et pasningsbehov på de dage, hvor barnets egen institution holder lukket, skal have et tilbud om alternativ pasning, dog ikke den 5. juni (Grundlovsdag) og
  den 24. december (Juleaftensdag), 
 • at den enkelte kommune skal fastsætte kriterier for, hvad der er lavt fremmøde i daginstitutionerne.

Kriterier for lavt fremmøde

I Nyborg Kommune betegnes et fremmøde i kommunens dagtilbud på under 20% som lavt fremmøde. Lukkedage placeres på dage, hvor der erfaringsmæssigt er lavt fremmøde.

Lukkedage

I Nyborg Kommune er der vedtaget at lukkedage fra 2019 er fastlagt på faste dage og ens for alle institutioner. Der er taget udgangspunkt i dage med erfaringsmæssigt lavt fremmøde. De faste dage kan variere mellem 8-10 dage om året.

På lukkedage stilles et alternativt pasningstilbud til rådighed for forældrene, dog ikke 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december (Juleaftensdag).

Lukkedagene er fastlagt på følgende dage:

 • Grundlovsdag – 5. juni
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Dagene før Påske (3 dage)
 • Dagene mellem jul og nytår 24.-31. december (fra 3 til 6 dage)

Koordinering og alternativ pasningstilbud

Lukkedage koordineres på samme måde som tidligere.

De forpligtende samarbejder koordinerer, på baggrund af forældrenes behov for alternativ pasning, hvilke institutioner og hvilket personale der skal indgå. Afhængigt at behovet kan det være tilstrækkeligt at én institution holder åbent. Der vil ikke nødvendigvis følge personale med fra alle de institutioner, der har børn, der skal passes.

Der følges op på det faktiske behov for pasning ca. 1 måned før de konkrete lukkedage.

Institutionerne har forskellige åbningstider. Af hensyn til forældrenes og institutionernes planlægning fastlægges åbningstiden (53½ timer ugentligt) på lukkedag, uanset hvilke
institutioner der har åbent, derfor til: 

Mandag-torsdag kl. 06.00 – 16.45 (10 timer 45 min.)

Fredag kl. 06.00 – 16.30 (10½ timer)

Orientering til forældre

Orientering til forældre om årets lukkedage sker via Nembørn og ved opslag i institutionen i løbet af efteråret. Endvidere findes oplysninger om lukkedagene på Nyborg Kommunes hjemmeside for en 3 årig periode.

Forældrene skal endvidere orienteres om kommunes kriterier for lavt fremmøde, organisering af og kriterier for alternative pasningstilbud. Forældre med behov for pasning på lukkedage skal i god tid orienteres om hvor der tilbydes alternativ pasning samt åbningstider.

Forældre tilkendegiver behov for pasning ved den enkelte lukkeperiode i god tid inden, således at der kan foretages den nødvendige planlægning af personaleressourcer.
Sampasning på ikke lukkedage 

Lukkedage er indført i et forsøg på, at udnytte institutionernes personaleressourcer bedst muligt på dage hvor der er et meget lavt fremmøde. Når ressourcerne, herunder personaleressourcerne er knappe, er det nødvendigt at se på, hvordan de bruges mest fornuftigt. For at en institution kan dække en hel dag, vil der som minimum være 4 personaler på arbejde, uanset hvor få børn der skal passes. I nogle tilfælde må det vurderes, at ressourcerne kan bruges bedre på dage hvor der er mange børn.

Så selv om antallet af lukkedage er reduceret til et niveau på 10, vil der fortsat være dage med lavt fremmøde, hvor det vil give bedre mening med en eller anden form for sampasning. Det foreslås, at der i de to forpligtende samarbejder, med involvering af forældrebestyrelserne drøftes og beskrives muligheder for sampasning, bl.a. med afsæt i ønsket om at gøre de forpligtende samarbejder yderligere forpligtende. 

Sidst opdateret 24. oktober 2019