Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Nyborg Kommune.

§ 1 Formål

De kommunale dagtilbud er et tilbud til børn i alderen 26 uger til og med skolestart. Formålet med de kommunale dagtilbud i Nyborg Kommune er, i overensstemmelse med
dagtilbudslovens formålsbestemmelser samt de af byrådet fastsatte rammer, at være et tilbud, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og
pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.
De kommunale dagtilbuds drift tager udgangspunkt i gældende lovgivning, de af byrådet vedtagne rammer og retningslinjer, den sammenhængende børne- og ungepolitik,
fagpolitikker, de fastsatte rammer for åbningstid og lukkedage, ressourcetildelingsmodel og eventuelt prioriterede indsatser.

§ 2 Forældrebestyrelser

Der nedsættes én forældrebestyrelse for hver institution. Dagtilbud med flere enheder skal tilrettelægge valget til bestyrelsen således, at en forældre fra hver enhed får adgang til valg til bestyrelsen, såfremt der er forældre, der ønsker dette. For den kommunale dagpleje nedsættes der én fælles forældrebestyrelse. Med henblik på fælles drøftelse af generelle forhold for det samlede dagtilbudsområde nedsættes et Fællesråd. Rådets sammensætning, opgaver, mødevirksomhed mv. fremgår af det vedtagne Kommissorium for Fællesrådet.

§ 3 Forældrebestyrelsens opgaver

Stk. 1 Institutioner

Forældrebestyrelserne for de enkelte institutioner fastsætter principper for institutionens arbejde inden for de af byrådet fastsatte rammer og retningslinjer samt principper for
anvendelse af den af byrådet udmeldte budgetramme i henhold til de økonomiske styringsprincipper for Nyborg Kommune.

Herudover har bestyrelsen følgende kompetence og opgaver:

 • Indstillingsret til lederen i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen 
 • Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af leder til den person eller det udvalg, som er tillagt ansættelseskompetencen i henhold til kommunens gældende regler,
  samt ret til at deltage i ansættelsen.
 • Fastsættelse af institutionens åbningstid inden for de af byrådet fastsatte rammer.
 • Inddragelse i udarbejdelsen af institutionens udviklingsplan i lige år og en status i ulige år i samarbejde med lederen i henhold til de nærmere fastsatte retningslinjer i
  kommunen.
 • Inddragelse i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af institutionens pædagogiske læreplaner, herunder hvorledes det pædagogiske læringsmiljø bidrager til børns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt løbende information om dagtilbuddets arbejde med løsningen af den pædagogiske kerneopgave.
 • Inddragelse i dagtilbuddets arbejde for at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole og fritidstilbud.
 • Mulighed for at bidrage med input til, hvorledes lokalsamfundets ressourcer og muligheder kan bidrage i etableringen af de pædagogiske læringsmiljøer for børn. 
 • Fastsættelse af principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.
 • Stillingtagen til kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid ud fra de af Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede kriterier af 6.10.2010. Beslutningen træffes og
  indsendes til Børneafdelingen inden udgangen af november måned i lige år.

Stk. 2 Dagplejen

Forældrebestyrelsen for dagplejen fastsætter de overordnede principper for dagplejens arbejde, dvs. principper der omfatter alle dagplejehjem, samt principper for anvendelse af
den af byrådet udmeldte børnerelaterede budgetramme for dagplejen i henhold til de økonomiske styringsprincipper for Nyborg Kommune.

Herudover har bestyrelsen følgende kompetence og opgaver:

 • Indstillingsret til lederen i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen
 • Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af leder til den person eller det udvalg, som er tillagt ansættelseskompetencen i henhold til kommunens gældende regler,
  samt ret til at deltage i ansættelsen. 
 • Inddragelse i udarbejdelsen af dagplejens udviklingsplan i lige år og en status i ulige år i samarbejde med lederen i henhold til de nærmere fastsatte retningslinjer i
  kommunen.
 • Inddragelse i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den kommunale dagplejes pædagogiske læreplaner, herunder hvorledes det pædagogiske læringsmiljø bidrager til børns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt løbende information om dagplejens arbejde med løsningen af den pædagogiske kerneopgave.
 • Inddragelse i dagtilbuddets arbejde for at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole og fritidstilbud.
 • Mulighed for at bidrage med input til, hvorledes lokalsamfundets ressourcer og muligheder kan bidrage i etableringen af de pædagogiske læringsmiljøer for børn.
 • Fastsættelse af principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.

§ 4 Lederens opgaver

Stk. 1 Institutioner

Lederen varetager den administrative, personalemæssige og pædagogiske ledelse af institutionen, og er ansvarlig for institutionens virksomhed over for byrådet.

Lederen har kompetencen til at ansætte personale i institutionen.

Lederens kompetence i forhold til afskedigelse af personale i institutionen fremgår af Nyborg Kommunes regler vedr. delegering af kompetence.

Ledelsen yder sekretærbistand i forhold til bestyrelsen og er pligtig til at orientere og vejlede bestyrelsen om de retningslinjer, der gælder for institutionens drift samt ændringer heri.

Lederen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre pædagogiske læreplaner jf. §9 i dagtilbudsloven. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det
pædagogiske grundlag og ”Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i de 6 læreplanstemaer” Lederen er ansvarlig for at sikre, at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves indenfor disse rammer. Lederen er ansvarlig for etablering af en evalueringskultur, der udvikler og kvalificerer det pædagogiske arbejde. Lederen har ansvar for, at læreplanen evalueres mindst hvert andet år med udgangspunkt i de pædagogiske mål, fastsat i § 8. stk. 9.
Lederen er ansvarlig for at sikre en løbende dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og at
dokumentationen indgår i evalueringen. Lederen skal sikre at bestyrelsen inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af arbejdet med den pædagogiske læreplanlæreplan, jf. § 8 og 9.

Stk. 2 Dagplejen

Lederen varetager den administrative, personalemæssige og pædagogiske ledelse af dagplejen, og er ansvarlig for dagplejens virksomhed over for byrådet.

Lederen har kompetencen til at godkende dagplejehjem og ansætte personale i dagplejen.

Lederens kompetence i forhold til afskedigelse af personale i dagplejen fremgår af Nyborg Kommunes regler vedr. delegering af kompetence.

Ledelsen yder sekretærbistand i forhold til bestyrelsen og er pligtig til at orientere og vejlede bestyrelsen om de retningslinjer, der gælder for dagplejens drift samt ændringer heri.
Lederen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre en samlet pædagogiske læreplan for den kommunale dagpleje jf. §9 i dagtilbudsloven. Den pædagogiske læreplan skal
udarbejdes med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag og ”Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i de 6 læreplanstemaer” Lederen er ansvarlig for at sikre, at
det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves indenfor disse rammer.

Lederen er ansvarlig for etablering af en evalueringskultur, der udvikler og kvalificerer det pædagogiske arbejde. Lederen har ansvar for, at læreplanen evalueres mindst hvert andet år med udgangspunkt i de pædagogiske mål, fastsat i §8. stk. 9. Lederen er ansvarlig for at sikre en løbende dokumentation af sammenhængen mellem det
pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og at dokumentationen indgår i evalueringen.
Lederen skal sikre at bestyrelsen inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af arbejdet med den pædagogiske læreplanlæreplan, jf. §8 og 9.

§ 5 Forældrebestyrelsens sammensætning

Stk. 1 Institutioner

Forældrebestyrelsen består af 5 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i institutionen samt 2 repræsentanter valgt af og blandt fastansatte medarbejdere i institutionen. I de institutioner, der har specialgrupper, er denne gruppes forældre sikret mindst 1 af de 5 pladser i bestyrelsen, såfremt der er forældre fra gruppen, der ønsker at opstille til valget.

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret.

Ud over bestyrelsens medlemmer skal der vælges 3 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf eller når tilknytningsforholdet til institutionen ophører.

Bestyrelsen kan beslutte, at suppleanter deltager i møderne dog uden stemmeret.

Stk. 2 Dagplejen

Forældrebestyrelsen består af 3 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagplejen samt 1 repræsentanter valgt af og blandt fastansatte dagplejere og 1 repræsentant valgt af og blandt fastansatte dagplejepædagoger i dagplejen.

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret.

Ud over bestyrelsens medlemmer skal der vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne (1 for henholdsvis dagplejere og dagplejepædagoger). En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf eller når tilknytningsforholdet til institutionen ophører.

Bestyrelsen kan beslutte, at suppleanter deltager i møderne dog uden stemmeret.

§ 6 Valg til bestyrelsen

Stk. 1 Institutioner

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges inden udgangen af september måned. Valget indkaldes af den siddende bestyrelse. I lige år vælges 3
forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter. Valgperioden løber i 2 år fra den 1. oktober. Suppleanterne vælges hvert år for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, dvs. i forhold til antallet af stemmer. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et
personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra ledelsen. Personalemødet afholdes inden udgangen af september måned, dog skal personalerepræsentanterne være valgt inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges/opstilles. Der vælges 1 medarbejderrepræsentant i lige år og 1
medarbejderrepræsentant i ulige år. Valgperioden svarer til forældrerepræsentanternes. De 2 personalesuppleanter vælges hvert år for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, dvs. i forhold til antallet af stemmer. Forældremyndighedsindehavere med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Herudover er personer med børn i døgnpleje i henhold til lov om social service valgbare og har valgret. Ved afstemningen kan der afgives 1 stemme pr. person med valgret. Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen sker på én af følgende måder:

Ved afholdelse af et forældremøde, hvor der foretages valg af bestyrelsesmedlemmer. Valget sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I
tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange
stemmer. Er der også ved omvalget stemmelighed, foretages lodtrækning.

Forældre, der ikke er til stede på valgtidspunktet, kan kun vælges, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn.

Ved afholdelse af et forældremøde, hvor der foretages opstilling af kandidater til bestyrelsen. Der udpeges samtidig en repræsentant for henholdsvis forældrene og personalet, der varetager stemmeoptællingen efter valgdagens afslutning. Forældre, der ikke er til stede på forældremødet, kan kun opstilles, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn.

Førstkommende fredag efter forældremødet afholdes valget i hele institutionens åbningstid. Når institutionen lukker, foretages optælling af afgivne stemmer.

Valgt er den/de personer, der har fået flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde, ikke ved fuldmagt.

Stk. 2 Dagplejen

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges inden udgangen af november måned. Valget indkaldes af den siddende bestyrelse. I lige år vælges 1
forældrerepræsentant og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter. Valgperioden løber i 2 år fra den1 december. Suppleanterne vælges hvert år for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, dvs. i forhold til antallet af stemmer. Såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig efter suppleanters indtræden, skal valget det enkelte år tage
højde herfor.

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på personalemøde inden udgangen af november. Medarbejderrepræsentanterne skal dog være valgt inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges. Der afholdes kun valg i ulige år. Valgperioden løber i 2 år fra den 1. december. Suppleanterne vælges for
2 år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, dvs. i forhold til antallet af stemmer.

Forældremyndighedsindehavere med børn i dagplejen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Herudover er personer med børn i døgnpleje i henhold til lov om social service valgbare og har valgret. Ved afstemningen kan der afgives 1 stemme pr. person med valgret.
Fastansatte medarbejdere i dagplejen er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen sker ved afholdelse af et forældremøde, hvor der foretages valg af bestyrelsesmedlemmer. Valget sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de
personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater,
der har fået lige mange stemmer. Er der også ved omvalget stemmelighed, foretages lodtrækning.
Forældre, der ikke er til stede på valgtidspunktet, kan kun vælges, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn.
Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde, ikke ved fuldmagt.

§ 7 Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde efter nyvalg. Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Institutionslederen/dagplejelederen indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted snarest muligt efter valget.

§ 8 Udtrædelse af bestyrelsen

Stk. 1 Institutioner

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen eller medlemmet udtræder af bestyrelsen, hvorefter suppleanten
indtræder. Hvis barnet udmeldes i forbindelse med sommerferien, kan medlemmet efter eget ønske fortsætte indtil førstkommende valg, uanset medlemmets valgperiode.
En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til institutionslederen eller har
modtaget sin opsigelse fra institutionslederen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

Stk. 2 Dagplejen

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i dagplejen eller medlemmet udtræder af forlade bestyrelsen, hvorefter suppleanten
indtræder. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til dagplejelederen eller har modtaget sin opsigelse fra dagplejelederen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

§ 9 Bestyrelsens ansvar

Der kan ikke træffes beslutninger, der strider imod gældende lovgivning eller imod beslutninger truffet i byrådet eller Skole- og Dagtilbudsudvalget. Bestyrelsens medlemmer,
og andre deltagere i bestyrelsesmøder, har tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning af fortrolig karakter, som de bliver bekendt med i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
Denne tavshedspligt består også efter udtræden af bestyrelsen.

§ 10 Forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.

§ 11 Bestyrelsens virksomhed

Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, dvs. at der normalt kun kan træffes beslutninger og handles på bestyrelsens vegne i bestyrelsens møder. Bestyrelsens formand og institutionslederen/dagplejelederen kan dog i fællesskab tage midlertidig beslutning i akut opståede situationer, herunder afgivelse af besvarelser mv. på forespørgsler med tidsfrist, der ligger forud for et berammet bestyrelsesmøde. Midlertidige beslutninger skal forelægges på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde og godkendes af bestyrelsen. Kan bestyrelsen ikke godkende den midlertidige beslutning, ændres denne straks i overensstemmelse med bestyrelsens nye beslutning. Forældrebestyrelsens møder kan afholdes for såvel åbne som lukkede døre.
Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne.

§ 12 Ikrafttræden og ændring af styrelsesvedtægten

Styrelsesvedtægten er godkendt af Byrådet for Nyborg Kommune med ikrafttræden 27.11.2018.

Ændringer kan kun foretages af byrådet efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelserne. Byrådet kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel.
Styrelsesvedtægten er sidst ændret med virkning fra d. 20.6.2017.

Styrelsesvedtægten ændres som følge af ændret lovgivning .Styrelsesvedtægten med de indarbejdede ændringer træder i kraft 27.2.2019.

Godkendt med de indarbejdede ændringer af Nyborg Byråd 27.11.2018.

 

Sidst opdateret 08. november 2019