Kommissorium for Fællesraad og procedure vedr. udviklingsplan

1. Kommissorium for Fællesråd på dagtilbudsområdet

Sammensætning

Fællesrådet består af følgende:

  • Medlemmerne af Skole- og Dagtilbudsudvalget
  • Én repræsentant fra hver institutionsbestyrelse (kommunale daginstitutioner og dagplejen)
  • Én lederrepræsentant fra hver daginstitution og dagplejen (leder eller souschef)
  • Fællestillidsrepræsentant og/eller en tillidsrepræsentant for henholdsvis pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere
  • Direktøren for området
  • Børne- og familiechefen
  • Pædagogisk administrativ konsulent

Formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget er formand for Fællesrådet.

Når det er relevant kan der indbydes andre til at deltage i Fællesrådets møder.

Børneafdelingen varetager sekretariatsfunktionen i forhold til Fællesrådet.

Opgaver

Fællesrådet fungerer som et tværgående forum for dialog mellem udvalgsmedlemmer, repræsentanter fra institutioner og dagpleje (bestyrelsesmedlemmer, ledere og tillidsrepræsentanter) samt repræsentanter fra administrationen.

Herigennem har Fællesrådet til opgave at fungere som generel inspirationskilde for Skole- og Dagtilbudsudvalget, og bidrage til dialog med udvalget om centrale tværgående emner og problemstillinger på dagtilbudsområdet.

Fællesrådet har ingen selvstændig beslutningskompetence.

Mødevirksomhed

Fællesrådet afholder to årlige møder som følger:

  • Forår: Drøftelse af forud meldt tema samt indmeldte punkter
  • Ultimo august/primo september: Vedr. budget

Herudover har formanden mulighed for at indkalde til ekstraordinært møde ved behov herfor. Møderne kan tilrettelægges sammen med skoleområdet.

2. Procedure vedr. udviklingsplaner på dagtilbudsområdet

Institutionerne og dagplejen udarbejder en udviklingsplan i henhold til de retningslinjer som er udarbejdet i den gældende kvalitetsmodel.
Udviklingsplanen udarbejdes i lige år.

De lokale udviklingsplaner og en samlet udviklingsplan for området formidles efterfølgende til Skole- og Dagtilbudsudvalget, som kan beslutte, at der skal iværksættes indsatser på baggrund af materialet.

Sidst opdateret 23. september 2020