Faglig uddybning § 41

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for merudgifter til børn.

Lovgrundlag

§ 41 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Sagsbehandlingen sker ud fra en konkret, individuel vurdering af barnet eller den unge.

For at kunne komme i betragtning til ydelsen skal barnet:

  • have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
  • have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse
  • have årlige anerkendte merudgifter svarende til ministeriets fastsatte beløb.

”Indgribende” betyder, at lidelsen har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

”Kronisk” lidelse betyder, at lidelsen normalt varer i flere år, og ofte i hele barnealderen.

”Langvarig” lidelse betyder ikke, at det skal være en uhelbredelig lidelse. Der lægges vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere.

Målgruppe

Børn og unge op til 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Afgørelsen træffes, når det fornødne grundlag er til stede, fx når omfanget af barnets fysiske eller psykiske funktionsevne er klarlagt.

Hvad omfatter indsatsen?

Økonomisk tilskud eller naturalier. Naturalier kan fx være medicinbevilling eller taxakørsel.

Udbetaling af merudgiften træder i kraft fra ansøgningstidspunktet.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Årlig revurdering

Mindst 1 gang om året skal bevillingen revurderes i forhold til det kommende års forventede udgifter, og kommunen skal følge op på, om den udmålte ydelse dækker borgerens konkrete behov. Hvis der i den sidst bevilgede periode er sket en stigning i de sandsynliggjorte merudgifter, skal reguleringen for sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen fandt sted.

Ophør

Hvis kommunen konstaterer, at barnet ikke længere er berettiget til dækning af merudgifter, ophører ydelsen med udgangen af den måned, hvor det konstateres.

Tilsyn og opfølgning

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Sidst opdateret 14. januar 2020