Faglig uddybning af § 44

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for aflastning og afløsning.

Lovgrundlag

§ 44 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Aflastning og afløsning bevilges ud fra en konkret, individuel vurdering i situationer, hvor: 

 • forældrene varetager væsentlige opgaver, som overstiger den almindelige pleje af og omsorg for barnet
 • forældrene har brug for aflastning/afløsning for at samle kræfter til at passe barnet igen
 • aflastning/afløsning kan medvirke til, at barnet kan blive i eget hjem.

Følgende kriterier indgår i vurderingen:

 • forældrene er indisponible i forbindelse med ferieophold eller lignende
 • barnet er ude af stand til at være alene i under 2 timer
 • barnet kan være til fare for sig selv eller er ikke i stand til at tilkalde relevant hjælp.

Hvad omfatter indsatsen?

Aflastning uden for hjemmet

Aflastning tilbydes i en plejefamilie eller på et godkendt opholdssted, hvor barnet kan tilbringe dag, aften, nat eller hele døgn.

Barnet modtager den fornødne pleje, omsorg, praktiske hjælp og pædagogiske støtte under aflastningsopholdet.

Som udgangspunkt bevilges der aflastningsophold op til: 

 • 3-5 årige: 6 døgn pr. måned 
 • 6-9 årige: 8 døgn pr. måned
 • 10-13 årige: 10 døgn pr. måned
 • Over 13 år: 12 døgn pr. måned

Aflastninger på 15 døgn pr. måned eller mere er en anbringelse og skal behandles som sådan.

Afløsning i hjemmet

Ordningen består af to forskellige typer af afløsning:

 1. Afløseren løser opgaver relateret til barnet. Ydelsen bevilges som udgangspunkt med et antal timer om måneden.
 2. Afløseren løser konkrete opgaver. For eksempel varetager afløseren rengøring som afløsning for, at forælderen passer barnet. 

Evt. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste skal reduceres, når der bevilges aflastning og/eller afløsning.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gen-nem kommunale personrettede tilsyn (§ 146 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 14. januar 2020