Kvalitetsstandard for ledsagerordning på børne- og ungeområdet § 45

Formålet med ledsagerordningen

Formålet med ledsagerordningen er, at du – uden at være afhængig af venner og familie – bl.a. kan:

  • komme hjemmefra
  • deltage i sociale og kulturelle arrangementer
  • foretage diverse indkøb.

Hvem kan få en ledsagerordning?

Du kan efter lovgivningen få en ledsagerordning, hvis du er mellem 12 og 18 år og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du kan efter lovgivningen ikke få ledsagerordning, hvis du er anbragt i døgnophold i en plejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen består af ledsagelse til arrangementer og aktiviteter, som du selv vælger.

Du kan efter lovgivningen maksimalt få 15 timers ledsagelse pr. måned. 

Du kan efter aftale med kommunen spare timer sammen. Du kan maksimalt spare 90 timer sammen inden for 6 måneder.

Sådan søger du om en ledsagerordning

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7900 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om ledsagerordning. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din ansøgning. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her 

Hvad er dit ansvar?

Det er dit/dine forældres ansvar:

  • at holde regnskab med dit timeforbrug.
  • 1 gang om måneden at bekræfte og underskrive din ledsagers timeseddel.

Hvis du ønsker ledsagelse efter kl. 16 og i weekender, skal dette så vidt muligt varsles mindst 4 uger før.

Øvrige relevante oplysninger

Du skal selv betale for de aktiviteter, du vælger, fx biografbilletter til både dig selv og din ledsager. Du skal selv betale for eventuel transport til dig og din ledsager.

Du har mulighed for at søge kommunen om udbetaling af et fast beløb årligt til dækning af ledsagerens udgifter. Du vil blive vejledt om det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Du kan selv udpege en person, som du ønsker, skal være ledsager for dig. Kommunen skal dog godkende og ansætte ledsageren. Dine familiemedlemmer kan efter lovgivningen som udgangspunkt ikke ansættes som ledsagere for dig.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for ledsagerordning 

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 30. april 2020