Faglig uddybning § 45

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for ledsagerordning.

Lovgrundlag

§ 45 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Der er følgende visitationskriterier for ledsagerordningen:

  • Visitationen sker ud fra en konkret, individuel vurdering.
  • Barnet eller den unge skal være mellem 12 og 18 år.
  • Det er en forudsætning, at barnet ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. Det gælder fx kørestolsbrugere, blinde/svagtseende, udviklingshæmmede, svært bevægelseshandicappede, hjerneskadede. 
  • Ydelsen bevilges, hvis hjælpen ikke kan dækkes efter andre paragraffer.
  • Barnet skal kunne give udtryk for – ikke nødvendig-vis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og være bevidst om indholdet i aktiviteten..

Hvad omfatter indsatsen?

Ydelser i relation til ledsagerordningen kan omfatte:

  • Ledsagelse til aktiviteter, som barnet selv definerer.

Tilknyttede opgaver kan fx være: 

  • Hjælpe med overtøj.
  • Klargøre kørestol og/eller gangstativ.
  • Behjælpelig ved toiletbesøg.

Der er mulighed for at søge kommunen om udbetaling af et fast beløb årligt til dækning af ledsagerens udgifter. Beløbet udgør i 2020: 919 kr. .

Kommunens kvalitetsmål for ledsagerordningen

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers hold-ninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Ledsageren aflønnes efter grundlønstrin 15.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 14. januar 2020