Børn og unge

Kvalitetsstandarderne kan blive ændret med tiden, fx på grund af ny lovgivning, ændrede takster eller ændret serviceniveau.

Hver kvalitetsstandard er opdelt i to:

  • En borgerrettet del
  • En faglig uddybning (fremkommer ved tryk på link nederst i første del)

Serviceloven

Kvalitetsstandard for åben, anonym rådgivning til børn, unge og familier   § 11, stk. 2

Kvalitetsstandard for rådgivning og anden støtte til børnefamilier § 11, stk. 3

Kvalitetsstandard for støtte til fritidsaktiviteter til børn, der har behov for særlig støtte § 11, stk. 6 

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte i særlige tilfælde § 52a 

Kvalitetsstandard for ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign. § 52, stk. 3, nr. 1

Kvalitetsstandard for praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet § 52, stk. 3, nr. 2 

Kvalitetsstandard for familiebehandling § 52, stk. 3, nr. 3 

Kvalitetsstandard for døgnophold for familien § 52, stk. 3, nr. 4  

Kvalitetsstandard for aflastning  § 52, stk. 3, nr. 5

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 6 

Kvalitetsstandard for anbringelse uden for hjemmet § 52, stk. 3, nr. 7 

Kvalitetsstandard for formidling af praktiktilbud § 52, stk. 3, nr. 8

Kvalitetsstandard for støtteperson til forældremyndighedens indehavere i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet § 54 

Kvalitetsstandard for efterværn i forbindelse med anbringelse § 76, stk. 3

Kvalitetsstandard for kontaktperson i forbindelse med efterværn § 76, stk. 2, 3 og 5

Ophold på kvindekrisecenter § 109 – vedr. børn

Definition af begreber:

Børnefaglig undersøgelse

En undersøgelse af barnet/den unge, som foretages af familiens socialrådgiver ved hjælp af ICS-metoden (Integrated Children’s System).

Undersøgelsen bygger på inddragelse af barnet/den unge og familien med fokus på ressourcer og de behov, som barnet/den unge har, set ud fra en helhedsorienteret tilgang. Der ses således på barnets/den unges udviklingsmæssige behov, forældrenes kompetencer, og samspillet mellem familien og dens omgivelser.

I løbet af den børnefaglige undersøgelse vil socialrådgiveren have en eller flere samtaler med barnet/den unge og forældrene. Barnets/den unges skole- eller dagtilbud samt øvrige relevante fagpersoner vil ligeledes blive inddraget med oplysninger om barnet/den unge. Inddragelsen af skoler, dagtilbud og øvrige fagpersoner sker så vidt muligt med forældrenes samtykke.

Forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste og tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes muligheder for at tage vare på netop dette barn. Forældrekompetenceundersøgelser bør gennemføres ved brug af flere metoder, herunder afholdelse af samtaler med forældre og barn, observationer af samspillet mellem forældre og barn samt evt. relevante psykologiske tests.

Undersøgelsen bliver udarbejdet som et led i den børnefaglige undersøgelse med henblik på at vurdere, om forældrene har tilstrækkelige ressourcer og omsorgsevne til at have et barn hos sig.

Forældrekompetenceundersøgelser kan også udarbejdes i forhold til vordende forældre. Her vil dog blot blive udarbejdet psykologiske tests, som vurderes af psykologen i forhold til om forældrene, ud fra disse tests, vil kunne varetage omsorgen for et barn.

Undersøgelsen foretages af en psykolog, en psykiater el.lign.  

Sidst opdateret 07. marts 2019