Faglig uddybning af kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter.

Lovgrundlag

§ 109 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Hvis en kvinde tager ophold på kvindekrisecenter med sine børn, sker den koordinerende sagsbehandling i Børn og Familie.

Hvis kvinden ikke har børn med på kvindekrisecenter, sker den koordinerende sagsbehandling i Myndighed.

Denne kvalitetsstandard omhandler de særlige forhold for børn på kvindekrisecenter.

Du kan finde en vedr. voksenområdet her: 

Tidsfrister

Kvindekrisecentret skal senest 3 hverdage efter, der er afgørelse om optagelse i boformen, orientere Nyborg Kommune, der har pligt til at yde hjælp efter Lov om social service. Orienteringen skal som minimum indeholde borgerens og eventuelle børns navne og cpr-numre samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelse og udskrivning.

For kvinder, der optages i boformen anonymt, udelades borgerens og eventuelle børns navne og cpr-numre fra orienteringen, og det skal i øvrigt sikres, at borgerens anonymitet opretholdes.

Hvad omfatter indsatsen?

Kvindekrisecentrenes personale har særlig opmærksomhed på børns problemer og behov. 

Familierådgivning

Krisecentret, hvor kvinden har taget ophold, giver familierådgivning til kvinder på krisecenter. 

Alle kvinder med børn på krisecenter tilbydes en familieråd-giver. Rådgivningen iværksættes forud for borgerens udflytning fra krisecentret. Tilbuddet gives både i de tilfælde, hvor borgerens børn er med på krisecenter, og i de tilfælde, hvor børnene ikke er med på krisecentret. Kun kvinder, der ikke har hele eller en del af forældremyndigheden over børnene, er undtaget fra tilbuddet.

Pligten til at tilbyde en familierådgiver påhviler den kommune, der er handlekommune i forhold til borgerens ophold på krisecentret. Hvis en borger undervejs i forløbet flytter fra krisecentret til en bolig, der ikke falder under de bolig-typer, som er nævnt i retssikkerhedslovens§ 9, stk. 7, er vedkommendes opholds- og handlekommune den kommune, hvor boligen ligger, og forpligtigelsen til at yde fx familie-rådgivning påhviler herefter den kommune, borgeren er flyttet til.

Psykologbehandling til børn på kvindekrisecentre

Efter § 109, stk. 8 forpligtes kommunalbestyrelsen til at tilbyde psykologbehandling til børn under 18 år, som ledsager deres mor under ophold på et krisecenter. 

Behandlingen:

  • skal have et omfang på minimum 4 timer og maksimum 10 timer afhængig af barnets behov. Hvis der herefter er yderligere behov, må dette vurderes i forhold til § 52 i Lov om social service eller anden lovgivning.
  • skal udføres af en autoriseret psykolog. Er kvinden og børnene på krisecenteret i Odense, leverer Nyborg Kommune (Familiehuset) psykologbehandlingen til børnene. Er kvinden og børnene på krisecenter andre steder i landet, køber Nyborg Kommune psykologbehandlingen af krisecenterets psykolog.
  • skal tilbydes uanset opholdets varighed og iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Moderen kan afslå at give samtykke til psykologbehandling af barnet. Efter de almindeligt gældende regler skal kommunalbestyrelsen i sådanne tilfælde vurdere, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger uanset det manglende samtykke, hvis det vurderes at være til barnets bedste.

Kommunalbestyrelsen kan undlade at iværksætte psykolog-behandling af et barn på krisecenter, hvis behandlingen vurderes at være til skade for barnet, fx hvis barnet allerede er i et andet behandlingsforløb, og iværksættelse af psykologbehandlingen vil forstyrre dette.

Psykologbehandlingen skal ses som et supplement til de allerede eksisterende forpligtigelser, som kommunen har i forhold til at hjælpe børn med behov for særlig støtte. 

Anden støtte til børn på kvindekrisecentre

Støtte til børn på krisecentre og i forbindelse med, at de for-lader krisecentret, kan ydes efter § 52 i Lov om social service. Støtten kan omfatte en kontaktperson for barnet eller for hele familien eller behandling af barnets problemer.   

Efter fraflytning af krisecentret

Barnet kan have brug for støtte, efter det har forladt krise-centrene, både når det flytter alene med sin mor, eller hvis de flytter tilbage til den voldsudøvende mand. 

Nyborg Kommune er opmærksom på at undersøge behovet for yderligere støtte af barnet og familien til at komme ud af volden, når de forlader kvindekrisecentret.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 14. januar 2020