Kvalitetsstandard for døgnophold for familien § 52, stk. 3, nr. 4

Formålet med døgnophold for familien

Formålet med døgnophold er at:

  • sikre, at du får den hjælp og støtte, som kan gøre dig i stand til at varetage dit barns behov for tryghed og omsorg i hverdagen
  • undersøge din forældreevne og samspillet i din familie med henblik på at vurdere, om familien kan forblive samlet
  • sikre, at dit barns trivsel opretholdes under undersøgelsen.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du har et barn i alderen 0-3 år eller er gravid, og hvis Socialafdelingen vurderer, at der er alvorlig bekymring for din forældreevne. Det er en betingelse, at Socialafdelingen vurderer, at det er muligt at arbejde med dine ressourcer inden for en kortere periode.

Du kan også få hjælp, hvis der er tvivl om din evne til at tage vare på dit barn, og hvor det derfor må vurderes, om barnet skal anbringes.

Hvad består hjælpen af?

Opholdet kan være på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. Det er også muligt at få ophold i en plejefamilie. Under opholdet vil du og din familie modtage støtte, som tager udgangspunkt i jeres ressourcer og vanskeligheder med henblik på at udvikle omsorgsevnen hos jer.

Du kan også få undervisning i barnets pleje og behov for stimulation.

Som udgangspunkt udarbejdes en forældrekompetenceundersøgelse i forbindelse med døgnophold.

Opholdet er typisk på døgnbasis og kan som udgangspunkt maksimalt tildeles for seks måneder. Det forudsætter dog som hovedregel, at støtten har en dokumenteret effekt på barnet/børnenes trivsel og udvikling efter de første tre måneder.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 6818 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om døgnophold for familien. Du kan også sende et brev.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

  • at indgå i et samarbejde med Socialafdelingen og personalet under døgnopholdet
  • at betale for kosten under opholdet
  • selv kunne tage vare på dit barn hele døgnet med massiv støtte.

Øvrige relevante oplysninger

Tabt arbejdsfortjeneste: Der kan i visse tilfælde ydes lønkompensation til dig i forbindelse med døgnophold, hvis det er af afgørende betydning for din deltagelse i opholdet.

Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse om døgnophold for familien. Du skal give samtykke til og medvirke i denne undersøgelse.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for døgnophold for familien

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 30. april 2020