Kvalitetsstandard for fast kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 6

Formålet med fast kontaktperson

Formålet er at give dit barn en fast og stabil voksenkontakt. Det kan også være at give hele familien hjælp, hvis der er børn eller unge i familien og barnets mistrivsel påvirker den samlede familie. 

Endelig kan det være et vilkår i en dom eller ved tiltalefrafald, at der skal gives en fast kontaktperson til den unge.

Hvem kan få hjælp?

Børn og unge, når Socialafdelingen vurderer, at der er behov for særlig støtte i form af:

  • Vejledning og rådgivning i forhold til f.eks. arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår om tiltalefrafald
  • Skabe sociale relationer
  • Fast struktur i dagligdagen
  • Støtte på det nære personlige plan
  • Støtte i at blive selvhjulpen
  • En fast voksenkontakt, som barnet/den unges familie ikke kan opfylde
  • En positiv rollemodel

Fast kontaktperson kan være en del af et samlet tilbud om hjælp, hvor forældrene også skal indgå i tilbud fra kommunen for at støtte barnets/den unges udvikling og trivsel.

Hvad består hjælpen af?

Kontaktpersonen løser opgaver eller funktioner, der tager udgangspunkt i handleplanen for den unge. Det kan også være opgaver, som handler om støtte på det mere personlige plan – at være til rådighed når barnet eller den unge har brug for det.

Kontakten kan bestå af samtaler og/eller deltagelse i aktiviteter, afhængigt af den konkrete situation og det tillidsforhold, der bygges op med barnet/den unge og familien.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 6818 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om fast kontaktperson. Du kan også sende et brev.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar? 

Det er dit ansvar at indgå aktivt i samarbejdet med din kontaktperson og Socialafdelingen i forhold til støtten.

Øvrige relevante oplysninger

Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse om fast kontaktperson. Dit barn (hvis det er over 15 år) skal give samtykke til og medvirke i denne undersøgelse. Undersøgelsen indebærer blandt andet, at dit barn skal have en samtale med en socialrådgiver fra socialafdelingen.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for fast kontaktperson

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 30. april 2020