Faglig uddybning af kvalitetsstandard for fast kontaktperson

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 6 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Der er tale om børn og unge med behov for særlig støtte:

  • Vejledning og rådgivning i forhold til f.eks. arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår om tiltalefrafald
  • En fast voksenkontakt, som barnet/den unges familie ikke anses at kunne opfylde
  • En positiv rollemodel

Fast kontaktperson tilbydes primært til unge, der udviser alvorlige adfærds- og tilpasningsproblemer.

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse i henhold til denne paragraf. Der skal endvidere udarbejdes en handleplan jf. servicelovens § 140.

Afgørelse om fast kontaktperson kan træffes uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Hvad omfatter indsatsen?

Kontaktpersonen løser opgaver eller funktioner, der tager udgangspunkt i handleplanen for den unge. Det kan være opgaver, som handler om støtte på det mere personlige plan – at være til rådighed når barnet eller den unge har brug for det.

Kontakten kan bestå af samtaler, deltagelse i aktiviteter afhængigt af den konkrete situation og det tillidsforhold, der bygges op med barnet/den unge og familien.

Kørselsgodtgørelse sker efter statens laveste takster eller til det billigste offentlige transportmiddel.

Der kan evt. ydes aktivitetspenge i henhold til handleplanen, dog maksimalt kr. 600 i kvartalet inklusive kontaktpersonens udgifter.

Ydelsen leveres fortrinsvis af Familiehuset.

Der kan i særlige tilfælde købes kontaktperson hos ekstern leverandør, hvis det er nødvendigt med en specialiseret (fx fremmedsproglig) og væsentlig større indsats. 

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Foranstaltningen vurderes ved lovbestemte opfølgninger, første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 20. januar 2020