Kvalitetsstandard for formidling af praktiktilbud § 52, stk. 3, nr. 8

Formålet med formidling af praktiktilbud

Formålet er:

  • At motivere særligt socialt belastede unge til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv
  • At barnet eller den unge, i videst muligt omfang inkluderes i almindelige sociale fællesskaber i nærmiljøet
  • At fastholde den unges tilknytning til uddannelsessystemet
  • At opnå eller fastholde den unges tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp.

Det kan godt være et tilstrækkeligt formål i sig selv at støt-te den unges indtræden på arbejdsmarkedet med henblik på forbedring af den unges sociale situation i det hele taget.

Hvem kan få hjælp?

Dit barn kan få støtte, hvis det er i 14-17 års alderen, er socialt belastet, og har problemer med at begå sig i samfundet, og hvis dit barn har brug for en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde for på sigt at kunne fastholdes i uddannelse.

Hvad består hjælpen af?

Et praktiktilbud hos en privat eller offentlig arbejdsgiver vil normalt være 5-6 timer ugentlig, når der er tale om et fritidstilbud til den unge. Er praktiktilbuddet et supplement til skole/uddannelse, vil det som udgangspunkt være ca. 15 timer ugentlig. Samlet varighed oftest 3–6 måneder. Praktikophold bliver fortrinsvis etableret via UU-vejledningen. 

Foranstaltningen ophører senest, når den unge fylder 18 år.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 6818 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om praktiktilbud. Du kan også sende et brev.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Øvrige relevante oplysninger

Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse om formidling af praktikophold. Du og dit barn (hvis det er over 15 år) skal give samtykke til og medvirke i denne undersøgelse. Undersøgelsen indebærer blandt andet, at dit barn skal have en samtale med en socialrådgiver fra socialafdelingen.

Der udbetales praktikgodtgørelse efter KL’s takster. Praktik-ophold er omfattet af arbejdsskadeforsikringen. 

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for formidling af praktiktilbud.

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 30. april 2020