Faglig uddybning af kvalitetsstandard for støtteperson til forældremyndighedens indehavere i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet

Lovgrundlag

§ 54 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Tilbuddet skal gives til alle forældre med børn eller unge, der er anbragt udenfor hjemmet efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58.

Hvad omfatter indsatsen?

Forældre til anbragte børn kan frit vælge, om de vil benytte tilbuddet om en støtteperson. Forældrene har selv indflydelse på valg af støttepersonen, men vedkommende skal vurderes egnet til opgaven. Støttepersonen aflønnes som personlig rådgiver med to vederlag.

Forældrene får rådgivning om at benytte støttepersoner til-knyttet netværk for støttepersoner f.eks. PS Foreningen, Foreningen af Professionelle Støttepersoner.

Støttepersonen er en uvildig person uafhængig af kommunen.

Sagsbehandleren foretager en konkret vurdering af, om den foreslåede person er egnet som støtteperson. Det er ikke hensigtsmæssigt, at nære familiemedlemmer eller andre fra familiens nære personlige netværk udpeges som støtteperson.

Kommunen har følgende forventninger til støttepersonen:

  • Lyttende og være der for forældrenes skyld
  • Være fleksibel
  • Have almen viden og personlig baggrund i forhold til de krav, der stilles til en støtteperson
  • Deltage i møder
  • Give forældrene modspil
  • Understøtte et positivt samarbejde mellem forældre og kommunen.

Sagsbehandleren skal være opmærksom på, om der også gives støtte fra andre afdelinger i kommunen.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 14. januar 2020