Kvalitetsstandard for kontaktperson i forbindelse med efterværn § 76, stk. 2, 3 og 5

Formålet med kontaktperson i forbindelse med efterværn

Formålet med efterværn i form af en kontaktperson er, at yde særlig støtte, der skal sikre, at unge, der op til det 18. år har haft kontaktperson jf. Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6 kan fortsætte støtten udover det 18. år.

Kommunen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 til unge i alderen fra 18. til det fyldte 23. år, når det er af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.

Hvem kan få hjælp?

Unge, der inden det fyldte 18. år, har haft kontaktperson, og hvor der fortsat er et behov for støtte, og den unge er indforstået med hjælpen.

Såfremt den unge på et senere tidspunkt indtil det fyldte 23. år oplever et behov for støtte, kan den unge rette henvendelse til sin bopælskommune og ansøge om, at efterværnet genoptages jf. Serviceloven § 76 stk. 4.

Dette gælder hvis:

  1. Den unge fortryder tidligere at have afvist støtte, og behovet fortsat er til stede,
  2. Den unges situation ændrer sig, så der senere opstår et behov for støtte, eller 
  3. Den unges støtte er ophørt, og behovet herfor opstår igen.

Hvad består hjælpen af?

Kontaktpersonen løser opgaver eller funktioner, der tager udgangspunkt i handleplanen for den unge. Det kan være opgaver, som handler om støtte på det mere personlige plan der bidrager til en god overgang til voksentilværelsen, herunder fastholdelse i uddannelse.

Kontaktpersonen skal være til rådighed i form af personlig kontakt samt kontakt på telefon og SMS. Kontaktpersonen kan bistå i samtaler med uddannelsesinstitution og andre relevante samarbejdspartnere f.eks. jobcenter.

Kontaktpersonen bevilges efter Nyborg Kommunes service-niveau efter den unges behov og de udfordringer, der skal afhjælpes.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 6818 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om kontaktperson. Du kan også sende et brev. 

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her 

Hvad er dit ansvar? 

Det er dit ansvar:

  • At følge den handleplan, som du indgår sammen med kommunen, hvilket også betyder, at du skal følge dit ud-dannelses- eller beskæftigelsestilbud stabilt.
  • At du er indstillet på, at efterværn kun dækkes i en kort periode, og indtil du kan sluses ud til egen bolig.
  • At dit anbringelsessted samarbejder om at støtte dig til en udslusning til egen bolig.

Øvrige relevante oplysninger

Kommunen skal træffe afgørelse om efterværn efter gældende regler, senest når den unge fylder 17,5 år. Dette sker på baggrund af handleplanen, hvor sagsbehandleren tager stilling til, hvad der skal ske i forhold til den unges uddannelse, beskæftigelse og andre relevante forhold.

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt eller når efterværn ikke længere opfylder dets for-mål; dog senest når den unge fylder 23 år.

Det er alene de foranstaltninger, der er nævnt i Servicelovens § 76, stk. 2, der kan opretholdes eller genetableres.

Såfremt den unge ikke er målgruppe for efterværn, skal der træffes afgørelse om dette. Forventes det, at den unge fremadrettet vil få behov for ydelser i voksenområdet, drøftes sagen på et overgangsmøde. Der kan være situationer, hvor kommunen vurderer, at du er bedre hjulpet ved at overgå til voksenafdelingen og de tilbud, der kan ydes her. 

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for kontaktperson i forbindelse med efterværn

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

 

Sidst opdateret 30. april 2020