Faglig uddybning af kvalitetsstandard for kontaktperson i forbindelse med efterværn

Lovgrundlag

§ 76, stk. 2, 3 og 5 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Unge, der op til det 18. år har haft kontaktperson jf. Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6 som har behov for at  fortsætte støtten udover det 18. år.

Kommunen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 til unge i alderen fra 18. til det fyldte 23. år, når det er af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte.

Hvad omfatter indsatsen?

Kontaktpersonen løser opgaver eller funktioner, der tager udgangspunkt i handleplanen for den unge. Det kan være opgaver, som handler om støtte på det mere personlige plan der bidrager til en god overgang til voksentilværelsen, herunder fastholdelse i uddannelse.

Kontaktpersonen skal være til rådighed i form at personlig kontakt samt kontakt på telefon og SMS. Kontaktpersonen kan bistå i samtaler med uddannelsesinstitution og andre relevante samarbejdspartnere f.eks. jobcenter.

Kontaktpersonens timetal bevilges ud fra den unges behov og de udfordringer, der skal afhjælpes.

Der kan evt. ydes aktivitetspenge. Der er et maksimalt beløb i kvartalet på 600 kr. inklusive kontaktpersonens udgifter.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt. 

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 14. januar 2020