Kvalitetsstandard for efterværn i forbindelse med anbringelse § 76, stk. 3

Formålet med efterværn i forbindelse med anbringelse

Formålet med efterværn efter Serviceloven § 76, stk. 3 er at yde særlig støtte, der skal sikre, at unge, der op til det 18. år har været anbragt udenfor hjemmet, fortsat kan opnå støtte udover det 18 år.

Kommunen skal tilbyde dig hjælp efter § 76, stk. 3, hvis du er 18-23 år, når det er af væsentlig betydning af hensyn til dit behov for støtte, og hvis du er indforstået hermed.

Der lægges vægt på, at støtten skal bidrage til at give dig en bedre overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte din uddannelse og beskæftigelse, samt andre relevante forhold fx at få en selvstændig bolig.

Anbringelsesstedet kan på forskellig måde være med til at forberede dette, både under anbringelsen og under udslusningsordningen, f.eks. ved at etablere netværks- eller råd-givningsgrupper, som tidligere anbragte børn og unge kan trække på.

Hvem kan få hjælp?

Unge, som skønnes at have et særligt behov for støtte ud over det 18. år. Det kan være unge med svære adfærdsvanskeligheder, misbrugsproblemer, psykiske og/eller sociale problemer samt sent udviklede unge med behov for støt-te til social og personlig udvikling.

Udslusningsordningen er et tilbud rettet mod den gruppe af unge, der har været anbragt uden for hjemmet, og som har behov for ophold af kortere varighed i det tidligere anbringelsessted. Der kan f.eks. være tale om tilbud til unge, som ikke har en naturlig familiemæssig hjemmebase, hvor de kan være i forbindelse med ferier, weekender m.v. Den unge får hermed mulighed for at "læne" sig op af anbringelsesstedet, hvor andre unge tilsvarende har mulighed for at "læne" sig op af deres forældre. I forbindelse med udslus-ningen fra anbringelsesstedet er det vigtigt, at de unge har eller får et netværk.

Hvad består hjælpen af?

Foranstaltningen kan omfatte opretholdelse af anbringelse, kontaktperson, udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted samt at tildele andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.

En anbringelse i efterværn kan være i følgende anbringelsestyper:

 • Plejefamilie
 • Netværksplejefamilie
 • Døgninstitution
 • Opholdssted
 • Efterskole
 • Eget værelse
 • Kostskole

I forbindelse med en anbringelse kan den unge få bevilget en kontaktperson. Kontaktpersonen kan være:

 • Kontaktperson fra tidligere anbringelsessted
 • Kommunens interne kontaktpersoner
 • Eksterne kontaktpersoner især i forhold til komplicerede problemstillinger.

Derudover kan der for anbragte unge etableres en udslusningsordning fra det tidligere døgnanbringelsessted. Udslusningsordningen kan tidsmæssigt være opdelt på mange måder og kan fungere over en længere periode som en base for den unge som eventuelt alternativ til en familie.

Et tidligere anbringelsessted kan også være en aflastnings-ordning for den unge i weekenden, eller når den unge ellers har behov, således at det efterværn, der etableres, er fleksibelt og sker ud fra den unges behov.

I et efterværnsforløb har man også mulighed for at få tildelt andre former for støtte til unge, der er eller har været an-bragt uden for hjemmet umiddelbart op til det fyldte 18. år. F.eks. kan der tildeles psykologsamtaler til unge, som har gavn heraf, eller de unge kan tilbydes støtte via netværks- eller samtalegrupper, mødesteder for tidligere anbragte m.v. Bestemmelsen er tiltænkt situationer, hvor den unge har et behov, som de øvrige støttemuligheder i § 76 ikke i tilstrækkeligt omfang modsvarer.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 6818 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om efterværn. Du kan også sende et brev. 

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar? 

Det er dit ansvar:

 • At følge den handleplan, som du indgår sammen med kommunen, hvilket også betyder, at du skal følge dit uddannelses- eller beskæftigelsestilbud stabilt.
 • At du er indstillet på, at efterværn kun dækkes i en kort periode, og indtil du kan sluses ud til egen bolig.
 • At dit anbringelsessted samarbejder om at støtte dig til en udslusning til egen bolig.

Øvrige relevante oplysninger

Der kan være situationer, hvor kommunen vurderer, at du er bedre hjulpet ved at overgå til voksenafdelingen og de tilbud, der kan ydes her.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for efterværn i forbindelse med anbringelse

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 30. april 2020