Faglig uddybning af kvalitetsstandard for ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 1 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Følgende typer af børn vil kunne tilbydes ophold i dagtilbud m.m.:

  • børn i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, så barnets trivsel og udvikling er truet, herunder børn med psykisk syge forældre
  • børn, der er begyndt at isolere sig og derfor kan få gavn af at have aktiviteter i normalmiljøet
  • børn, hvor forældrene ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte barnet
  • børn af flygtninge, der ikke har tradition for at anvende dagtilbud, fritidstilbud, fritidsaktiviteter m.v.

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse i henhold til denne paragraf. Der skal endvidere udarbejdes en handleplan jf. servicelovens § 140.

Hvad omfatter indsatsen?

De udgifter, der kan opstå i forbindelse med foranstaltningen, kan fx være udgift til dagtilbud eller udgifter til et klubkontingent. Disse udgifter kan, hvis familien ikke selv har midlerne dertil, afholdes jf. § 52 a, stk. 1, nr. 2 eller § 11 stk. 6.

Bemærk, at hvis der er tale om ophold i dagtilbud efter dagtilbudsloven, skal der først søges økonomisk friplads efter dagtilbudsloven. En evt. restbetaling vil kunne afholdes som socialpædagogisk friplads. Hvis forældrene ikke over-holder en afgørelse om, at barnet skal i dagtilbud, kan der via et forældrepålæg trækkes i børneydelsen.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt. 

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 14. januar 2020