Faglig uddybning af kvalitetsstandard for praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 2 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Familier med børn og unge under 18 år, hvor der er bekymring for barnet eller den unges trivsel og udvikling. Forældrene skønnes at have brug for støtte til i tilstrækkelig grad at drage omsorg for deres barns udvikling og for familien generelt.

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:

  • Familier, der af hensyn til barnets/den unges særlige behov har brug for støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter
  • Familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre i et omfang, der truer barnets/den unges trivsel og udvikling
  • Familier, der har ressourcer og motivation til at indgå i en udvikling af struktur i dagligdagen.

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse i henhold til denne paragraf. Der skal endvidere udarbejdes en handleplan jf. servicelovens § 140.

Hvad omfatter indsatsen?

Kontakt med familien består af arbejde i hjemmet, samtaler ud fra dette med forældrene samt deltagelse i møder på skole, daginstitutioner m.v.

Ydelsen indebærer en kontrolfunktion i forhold til vurdering af forældrenes evne til at tage vare på og ansvar for barnet eller den unge.

Arbejdet foregår primært i familiens hjem, herunder deltagelse i møder på skole, daginstitutioner m.v.

Yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter

  • Støtte op om familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen
  • Støtte op om børnenes trivsel.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt. 

Foranstaltningen vurderes ved lovbestemte opfølgninger, første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 14. januar 2020