Faglig uddybning af kvalitetsstandard for nødkald § 112

Lovgrundlag

§ 112 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Nødkald bevilges ud fra en konkret, individuel vurdering.

Følgende kriterier skal være opfyldt:

  • et nødkald skal i væsentlig grad afhjælpe borgerens nedsatte funktionsniveau.
  • borgeren skal være i risiko for at blive akut syg eller dårlig
  • borgeren er ikke i stand til at anvende telefon eller mobil-telefon og derigennem give udtryk for sine behov for hjælp.

Der kan som udgangspunkt ikke bevilges nødkald:

  • på baggrund af enkeltstående akutte situationer, fx enkeltstående faldepisode.
  • hvis en anden i hjemmet kan tilkalde hjælp for borgeren.
  • alene fordi borgeren føler sig utryg.

Det skal vurderes, om behovet for hjælp skal imødekommes med et nødkald eller et sygeplejefagligt tilsyn.

Hvad omfatter indsatsen?

Nødkald besvares af vagtcentralen, som iværksætter den nødvendige hjælp.

Nødkald kan opsættes akut, hvis Hjemmesygeplejen og sagsbehandleren skønner det er nødvendigt.

Kommunens kvalitetsmål  

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 20. januar 2020