Faglig uddybning af kvalitetsstandard for forbrugsgoder § 113

Lovgrundlag

§ 112 og 113 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Kriterier for tildeling af ydelsen:

  • Borgeren skal have varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Forbrugsgodet skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
  • Forbrugsgodet skal i væsentlig grad kunne lette borgerens daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendigt for, at borgeren kan etablere eller bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Særligt omkring el-scootere: disse kan ikke bevilges, hvis nødvendigt kørselsbehov kan dækkes på anden vis, fx med kørselsordninger som flextur og flexhandicap, indkøb via telefon- eller internetbestilling m.v.

Hvad omfatter indsatsen? 

Forbrugsgoder kan f.eks. omfatte:

  • El-scooter
  • Almindeligt fodtøj med en forskel i skostørrelse på minimum 2 hele numre

Kommunens kvalitetsmål  

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 20. januar 2020