Kvalitetsstandard for midlertidigt udlån af hjælpemidler § 113b

Formålet med midlertidigt udlån af hjælpemidler

Hvis du har midlertidig nedsat funktionsevne, og derfor har problemer med at klare personlige og nødvendige daglige aktiviteter i hjemmet, kan der være mulighed for at låne midlertidige hjælpemidler fra Nyborg Kommune. 

Behovet for at låne midlertidige hjælpemidler vil som oftest være som led i din deltagelse i et intensivt rehabiliteringsforløb. Et midlertidigt hjælpemiddel kan f.eks. være en badebænk, toiletforhøjer, arbejdsstol, kiler til indvendige dørtrin mv. 

Formålet med udlån af et midlertidigt hjælpemiddel er at støtte dig i at nå de fastsatte mål for rehabiliteringsindsatsen, og dermed at opnå at gøre dig så uafhængig som mulig af andres hjælp i dagligdagen. 

Hvem kan få hjælp? 

Hvis du har midlertidig nedsat funktionsevne, og hjælpemidlet i væsentlig grad kan medvirke til, at du fortsat kan klare personlige og nødvendige daglige aktiviteter i hjemmet, kan du søge om at låne et midlertidigt hjælpemiddel. Der kan ikke udlånes hjælpemidler, som betragtes som behandlingsredskaber.

Behandlingsredskaber

Hvis du er i et behandlingsforløb i sygehusregi, og du derfor midlertidigt har behov for at anvende et hjælpemiddel som følge af den iværksatte behandling, eller for ikke at forringe iværksat behandling, er det sygehuset, der skal vurdere behovet for hjælpemidler og udlåne disse. Det kan f.eks. være albuestokke eller kørestol som følge af et brækket ben, hvor der gives restriktioner for ikke at støtte på benet. Hjælpemidlerne betragtes da som en del af sygehusets behandling, og kaldes derfor behandlingsredskaber. Dette gælder også i forbindelse med behandling på privathospitaler.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpemidlet skal kompensere for din midlertidige funktionsnedsættelse, så du selvstændigt eller med mindst mulig hjælp bliver i stand til fortsat at udføre nødvendige daglige aktiviteter i din hverdag i hjemmet.

Hjælpemidlerne kan dels være engangshjælpemidler, og dels være genbrugshjælpemidler.

Midlertidige hjælpemidler kan f.eks. være:

 • Badebænk
 • Toiletforhøjer
 • Toiletstol
 • Gribetang/påklædningspind
 • Strømpepåtager
 • Arbejdsstol
 • Udligningskiler til dørtrin
 • El-scooter (hvis dette fx sætter borger i stand til at passe sit arbejde).

Hjælpemidlerne stilles til udlån for en tidsbegrænset periode. Kommunen tilbyder altid det bedst egnede og billigste produkt.

Der er ikke mulighed for frit valg af hjælpemidler.

Returnering

Da hjælpemidlerne udlånes midlertidigt og som udgangspunkt genbruges, skal du levere hjælpemidlet tilbage til Ny-borg Kommune, når det tidsbegrænsede udlån ophører/når det målsatte funktionsniveau er opnået, eller rehabiliteringsforløbet afsluttes. Undtaget for returnering er små-hjælpemidler som f.eks. gribetang/påklædningspind m.v., som udlånes som engangshjælpemidler.

Hvis det viser sig, at du ikke kan undvære hjælpemidlet, og at dit behov for hjælpemidlet er varigt, kan du søge om at få bevilget hjælpemidlet til varigt behov efter Servicelovens § 112 eller § 113.

Reparation

Kommunen kan yde hjælp til nødvendige reparationer af dit hjælpemiddel i udlånsperioden.

Sådan søger du om midlertidigt udlån af hjælpemidler

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7471 (kl. 10-12) eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om midlertidigt hjælpemiddel eller forbrugsgode. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra Socialafdelingen, senest 2 uger efter kommunen har mod-taget din henvendelse. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om et midlertidigt hjælpemiddel, er der brug for:

 • At du opgiver relevante oplysninger og medvirker til kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder evt. indhentning af lægeoplysninger.

Når du har fået udlånt et midlertidigt hjælpemiddel, er der brug for:

 • At de udlånte hjælpemidler forbliver i din varetægt. Salg, pantsætning, udlejning og udlån af hjælpemidlerne er ikke tilladt.
 • At du passer på hjælpemidlet, så det eventuelt kan genbruges af andre borgere.
 • At du medvirker til at undersøge, om en evt. skade på hjælpemidlet kan dækkes af din forsikring. Kommunen kan ikke stille krav om, at du skal forsikre hjælpemidlet særskilt.
 • At du rengør og vedligeholder hjælpemidlet.
 • Ved evt. behov for reparation af hjælpemidlet skal det befinde sig i dit hjem.

Når udlånsperioden er udløbet, og du ikke længere har brug for hjælpemidlet:

 • Hjælpemidlet skal leveres tilbage til Nyborg Kommune. Kontakt Socialafdelingen på tlf. 6333 7471 (kl. 8.30-9.30) for aftale om afhentning af hjælpemidlet

Øvrige relevante oplysninger

Midlertidige hjælpemidler som led i genoptræning

Som led i almen genoptræning eller som følge af en genoptræningsplan fra sygehuset, kan der også stilles midlertidige hjælpemidler til rådighed. Hvis hjælpemidlet er et led i behandlingen, eller har til formål at forebygge en forringelse af behandlingsresultatet, er hjælpemidlet at betragte som et behandlingsredskab, som skal udlånes af sygehuset.
Som udgangspunkt vil den terapeut, som er ansvarlig for dit genoptræningsforløb, drøfte behovet for et midlertidigt hjælpemiddel med dig, og hjælpe med at ansøge om det rette hjælpemiddel.

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 30. april 2020