Faglig uddybning af kvalitetsstandard for midlertidigt udlån af hjælpemidler

Lovgrundlag

§ 113b i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Kriterier for midlertidigt udlån af hjælpemidler:

Borgeren skal have midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og 

  • hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne afhjælpe følgerne af den midlertidigt nedsatte funktionsevne
  • hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne lette borgerens daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendigt for, at borgeren kan etablere/bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvad omfatter indsatsen? Bevilling og valg af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel

  • Tilpasning og udlån
  • Ved behov, instruktion i brugen til borger, pårørende, personale m.v.
  • Evt. Opfølgning
  • Udbringning, ombytning og afhentning af hjælpemidlet efter endt brug
  • Nødvendige reparationer.

Kommunens kvalitetsmål 

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 20. januar 2020