Kvalitetsstandard for støtte til bil § 114

Formålet med støtte til bil

Formålet med støtte til køb af bil er at give dig bedre mulighed for at deltage i aktiviteter, der kræver en bil. 

Hvem kan få hjælp? 

Du kan søge om støtte til køb af bil:

 • hvis du har varigt nedsat funktionsevne, der vanskeliggør dine muligheder for at fastholde et arbejde uden brug af bil
 • hvis du har varigt nedsat funktionsevne, der vanskeliggør din mulighed for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil
 • hvis din evne til at færdes uden for hjemmet uden en bil er væsentligt forringet, og du har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Det er en betingelse, at dit behov for kørsel ikke kan løses med andre kørselsordninger/transportmidler. 

Dine økonomiske forhold har ingen betydning for, om der kan gives støtte til køb af bil. 

Forældre til et barn med nedsat funktionsevne, der i øvrigt opfylder betingelserne, kan ligeledes søge støtte til bil. 

Hvad består hjælpen af?

Efter en konkret og individuel vurdering kan du få:

 • Støtte til køb af den billigst egnede bil.
 • Støtte til særlig indretning af bilen og reparation heraf. Der ydes tilskud, hvis det fremgår af dit kørekort, at du har behov for særlig indretning for at køre bil. 
  Der kan også yde tilskud til særlig indretning på grund af dine helbredsforhold eller for at lette din placering i bilen.
 • Støtte til kørekort.
 • Hel eller delvis afgiftsfritagelse.

Støtten ydes som et rente- og delvist afdragsfrit lån.

Får du støtte til køb af en bil, kan du frit vælge, hvor du vil købe bilen. I særlige tilfælde vil Nyborg Kommune dog udpege en bilopbygger, hvis du bevilges støtte til særlig indretning af bilen.

Sådan søger du om støtte til bil Du kan ansøge digitalt via borger.dk eller på hjemmesiden. 

Hvis du ikke kan benytte borger.dk eller ikke har adgang til internettet, kan du få hjælp på Borgerservice. 

Du kan ringe og få vejledning om ansøgning og støttemuligheder ved at kontakte Socialafdelingen på 6333 7471 (kl. 10-12).

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om støtte til bil, er der brug for:

 • at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder indhentning af lægeoplysninger.
 • at du bidrager med relevante oplysninger og beskriver dit aktivitets- og funktionsniveau.
 • at du deltager i en gangtest, hvis sagsbehandleren vurderer, at det er nødvendigt.

Øvrige relevante oplysninger Støtte til køb af bil bevilges som et lån. Det samlede lån kan maksimum være 195.000 kr. inkl. moms (2020-tal), dog højst bilens købesum.
Du skal tilbagebetale lånet over 8 år (96 måneder) med lige store afdrag hver måned efter lovbestemte regler. Størrelsen på afdragene fastsættes ud fra dit samlede indtægtsgrundlag.

Du skal holde bilen lovpligtigt ansvars- og kaskoforsikret i hele låneperioden (8 år). Du skal også selv afholde alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter på bilen. Du kan dog søge om dækning af udgifter til den nødvendige reparation af en særlig indretning bevilget af kommunen.

Du må ikke sælge bilen de første 8 år uden tilladelse fra kommunen. SKAT sætter en klausul på bilen, så den ikke kan sælges de første 8 år uden kommunens tilladelse.
Hvis du søger om genbevilling af støtte til bil, skal du opfylde betingelserne på det aktuelle ansøgningstidspunkt, uanset tidligere bevillinger.

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 30. april 2020