Faglig uddybning af kvalitetsstandard for støtte til bil § 114

Lovgrundlag

§ 114 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Kriterier for bevilling af støtte til køb af bil:

  • Borgeren skal have varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Borgeren skal have et betydeligt behov for kørsel med bil.
  • Støtten skal være nødvendig for i væsentlig grad at afhjælpe følgerne af borgerens funktionsnedsættelse og lette borgerens daglige tilværelse.
  • Der kan bevilges støtte, hvis det samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af borgerens alder, almentilstand og forhold i øvrigt ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved offentlig transport, ganghjælpemidler (fx rollator, kørestol eller el-scooter) eller offentligt bevilgede kørselsordninger.

Hvad omfatter indsatsen?

Ved støtte til bil forstås:

  • Støtte til køb af den billigst egnede bil i form af et rente- og delvist afdragsfrit lån.
  • Støtte til nødvendig særlig indretning af bil. Der ydes tilskud, hvis det fremgår af borgerens kørekort, at borger har behov for særlig indretning for at køre bil. 

Der kan også yde tilskud til særlig indretning på grund af borgers helbredsforhold eller for at lette borgers placering i bilen.

Særlig indretning leveres fra den bilopbygger, som kommunen har aftale med. Hvis borgeren selv ønsker at vælge leverandør, kan der ydes tilskud svarende til den udgift, kommunen ville have hos bilopbygger, valgt af kommunen.

  • Støtte til dækning af reparationsudgifter af bevilliget særlig indretning af bil.
  • Tilskud til erhvervelse af kørekort.
  • Støtte til afgiftsfritagelse/-nedsættelse.

Kommunens kvalitetsmål  

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Bevillingen vurderes efter behov.

Sidst opdateret 20. januar 2020