Kvalitetsstandard for boligindretning § 116

Formålet med boligindretning

Hvis du har en varig nedsat funktionsevne og problemer med at klare daglige gøremål i hjemmet på grund af dit hjems indretning, kan du søge om hjælp til at få lavet boligændringer.

Formålet er at gøre din bolig bedre egnet for dig, så du får mulighed for at have så normal og selvstændig en tilværelse som muligt.

En boligændring kan også gøre det lettere for de hjælpere, som evt. hjælper dig med plejeopgaver.

Hvem kan få hjælp? 

Du kan søge om hjælp til boligændring, hvis: 

  • du har betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. 
  • hvis træning eller behandling ikke kan forbedre dit funktionsniveau. 

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen omfatter den nødvendige hjælp til ændring og indretning af din bolig. Boligændringer kan alene bevilges til de indretninger, der er nødvendige, for at boligen bliver bedre egnet som opholdssted for den person, som har nedsat funktionsevne. 

En boligændring er karakteriseret ved at være mur- og nagelfast og kan fx være:

  • udvidelse af døre
  • automatisk døråbner
  • ombygning for at gøre plads til færden med hjælpemidler.

Hvis den nødvendige boligændring er meget omfattende (fx til- eller ombygning), vil Nyborg Kommune undersøge mulighederne for at henvise dig til en anden egnet bolig.

Det er vigtigt, at boligen er egnet til benyttelse gennem et længere tidsrum, og at udgifterne er rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele.

Der ydes som hovedregel ikke støtte til en boligændring, der er foretaget, inden kommunen har vurderet din sag og truffet en afgørelse.

Du kan kun få hjælp til boligændring på din folkeregisteradresse.

Frit valg

Du har mulighed for at benytte en anden håndværker eller vælge andre materialer end dem, kommunen har valgt. Du kan højst få refunderet et beløb, der svarer til den pris, kommunen kunne have fået udført boligændringen for.

Der er specifikke krav til både håndværker, materialer og krav til indretning/boligændring. Det er fx en betingelse, at den håndværker, du vælger, er faglært og momsregistreret.

Reparation, vedligeholdelse og retablering

Du får ejendomsretten til boligændringen. Du skal selv afholde udgifter til reparation og vedligeholdelse af boligændringen.

I enkelte tilfælde indgås der aftale om, at boligændringen skal leveres tilbage til Nyborg Kommune. Det kan fx være i forbindelse med bevilling af automatisk døråbner. I de tilfælde sørger Nyborg Kommune for evt. reparationer.

Som udgangspunkt kan kommunen ikke yde hjælp til reetablering i ejerboliger og andelsboliger. Hvis du bor i en udlejningsbolig, reetablerer Nyborg Kommune boligen efter aftale med udlejer.

Sådan søger du om boligindretning

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7471 (kl. 10-12) eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om boligindretning. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra Socialafdelingen, senest 2 uger efter kommunen har mod-taget din henvendelse.  Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Det indgår i kommunens overvejelser, om du ville have mere gavn af en anden form for støtte, fx personlig og praktisk hjælp eller tildeling af hjælpemidler.

Ved større boligændringer kan sagsbehandling strække sig ud over et år.

Alle afgørelser træffes på baggrund af en individuel konkret vurdering.

Hvad er dit ansvar?

Når du søger en boligændring, er der brug for:

  • at du opgiver relevante oplysninger og medvirke til kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder indhentning af evt. lægeoplysninger

Når du er bevilget en boligændring:

  • Du bliver som udgangspunkt ejer af boligændringen. Det betyder, at du selv skal vedligeholde og evt. reparere boligændringen.

Øvrige relevante oplysninger

Kommunen tilbyder ikke boligindretning, der alene eller overvejende har karakter af istandsættelse eller modernisering.

Boligindretning er som hovedregel gratis for dig.

Ved boligindretning i en ejerbolig, der øger boligens værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til betaling ved ejerskifte. Værdiforøgelsen vurderes af SKAT på bevillingstidspunktet.

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 30. april 2020