Faglig uddybning af kvalitetsstandard for boligindretning

Lovgrundlag

§ 116 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Kommunen kan bevilge boligindretning, hvis:

  • borgeren har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-evne.
  • boligindretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren.
  • boligindretningen medvirker til at gøre borgeren mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres hjælp i dagligdagen.

Hvad omfatter indsatsen?

Hjælp til boligindretning omfatter:

  • Behandling af ansøgning, herunder indhentning af relevante oplysninger og evt. hjemmebesøg.
  • Konkret, individuel vurdering af borgerens behov for boligindretning, herunder udarbejdelse af aktivitetsanalyse.
  • I forbindelse med større boligsager: samarbejde med teknisk afdeling og byggesagkyndig.
  • Valg af den bedst egnede og billigste løsning.
  • Iværksættelse af boligindretningen.
  • Opfølgning i større boligsager foretages som 1- og 5-årsgennemgang.
  • Eventuel reetablering af boligindretningen i lejebolig.

Kommunens kvalitetsmål  

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 20. januar 2020