Voksen

Kvalitetsstandarderne kan blive ændret med tiden, fx på grund af ny lovgivning, ændrede takster eller ændret serviceniveau.

Hver kvalitetsstandard er opdelt i to:

  • En borgerrettet del
  • En faglig uddybning (fremkommer ved tryk på link nederst i første del)

Serviceloven

Akuttilbud § 82c

Aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år § 84

socialpædagogisk støtte i eget hjem § 85

Socialpædagogisk støtte på botilbud § 85

Borgerstyret personlig assistance (BPA) § 96

Ledsagerordning § 97

Kontaktperson for døvblinde § 98

Opsøgende socialt arbejde § 99

Merudgifter § 100

Social behandling for stofmisbrug § 101

Tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102

Beskyttet beskæftigelse § 103

Aktivitets- og samværstilbud § 104

Ophold på midlertidigt ophold i botilbud § 107 

Længerevarende botilbud § 108

Ophold på kvindekrisecenter § 109 – vedr. voksne 

Ophold på forsorgshjem § 110   

Sundhedsloven

Behandling af personer med alkoholproblemer § 141

Sidst opdateret 07. marts 2019