Faglig uddybning af § 100

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for merudgifter § 100.

Lovgrundlag

§ 100 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Sagsbehandlingen sker ud fra en konkret, individuel vurdering af borgeren.

For at kunne komme i betragtning til ydelsen skal borgeren:

  • have varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
  • have årlige anerkendte merudgifter svarende til ministeriets fastsatte beløb.

Ved varigt nedsat funktionsevne forstås: langvarig lidelse, hvis konsekvenser påvirker borgerens daglige tilværelse betydeligt, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. 

Målgruppe

  • Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er mellem 18 år og folkepensionsalderen, og hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.
  • Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er nået folkepensionsalderen, men har opsat udbetalingen af folkepensionen efter § 15 a i Lov om social pension. For at få opsat pension skal man arbejde mere end 1.000 timer om året.
  • Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som modtager førtidspension efter pensionsloven. Pensionen skal være tilkendt efter 1. januar 2003.

Afgørelsen træffes, når det fornødne grundlag er til stede, fx når omfanget af borgerens fysiske eller psykiske funktionsevne er klarlagt.

Hvad omfatter indsatsen?

  • Økonomisk tilskud eller naturalier. Naturalier kan fx være en medicinbevilling.
  • Bevilling af merudgiften træder i kraft fra ansøgningstidspunktet.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Årlig revurdering

Mindst 1 gang om året skal bevillingen revurderes i forhold til det kommende års forventede udgifter, og kommunen skal følge op på, om den udmålte ydelse dækker borgerens konkrete behov. Hvis der i den sidst bevilgede periode er sket en stigning i de sandsynliggjorte merudgifter, skal reguleringen for sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen fandt sted.

Ophør

Hvis kommunen konstaterer, at borgere ikke længere er berettiget til dækning af merudgifter, ophører ydelsen med udgangen af den måned, hvor det konstateres.

Merudgiftsydelsen bortfalder ved udgangen af den måned, hvor borgeren når folkepensionsalderen eller dør. 

Tilsyn og opfølgning

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Sidst opdateret 27. januar 2020