Faglig uddybning af § 101

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug § 101.

Lovgrundlag

Opgaver, som kommunen udfører på stofmisbrugsbehandlingsområdet

Borgere tilbydes hjælp til at klare problemer i forbindelse med forbrug af stoffer eller mindske følgerne af et forbrug. Pårørende, samarbejdspartnere og virksomheder, der ønsker at hjælpe en bruger af stoffer med at håndtere sit forbrug af stoffer, tilbydes vejledning og information. 

Borgere med forbrug af stoffer tilbydes social behandling og/eller lægelig behandling af stofmisbrug. 

Det er Rusmiddelcentret, der har ansvar for at tilrettelægge den samlede behandlingsindsats og sikre den fornødne sammenhæng mellem den lægelige behandling og den hermed forbundne psykiske indsats og indsatsen mod de sociale problemer, brugeren af stoffer i øvrigt måtte have.

Social behandling til borgere med forbrug af stoffer

Opgaveløsningen i forhold til den enkelte borger tilrettelægges som et forløb, der tager højde for den enkeltes problemstilling. Her arbejdes med følgende tilbudstyper:

Rådgivende tilbud

 • Opsøgende arbejde
 • Virksomhedsrådgivning
 • Pårørendetilbud

Behandlingstilbud

 • Opstartssamtale, udredning/screening
 • Ambulant behandling
 • Ungetilbud
 • Døgnbehandlingstilbud (visiteres af Socialafdelingen)

Efterbehandling

 • Efterbehandling (evt. ved en hjemmevejleder) 

Behandlingsindsatsen er en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, som består af strukturerede og målrettede psykosociale indsatser. Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og dennes pårørende, hvis borgeren ønsker og giver accept til dette. Målet med behandlingen er at understøtte borgeren i at reducere eller ophøre med sit brug af illegale rusmidler og/eller mindske de psykosociale skader af forbruget. Illegale rusmidler forstås som enhver uautoriseret brug af psykoaktive stoffer.

Behandlingsopgaverne udføres af professionelle inden for det sociale og sundhedsfaglige felt.

Medicinsk behandling

Medicinsk stofmisbrugsbehandling sker med hjemmel i Sundhedsloven § 142 og er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard, men beskrives nærmere i følgende vejledninger:

 • Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler nr. 9523 af 19.  juni 2019. 
 • Sundhedsstyrelsens vejledning til læger, der behandler opoidafhængige patienter med substitutionsbehandling nr. 9002 af 28. december 2016.

Den medicinske behandling er en integreret del af kommunens samlede behandlingstilbud til brugere af stoffer. 

Målgruppe

Borgere, der er fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere illegale rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for borgeren og/eller pårørende og samfundet. 

Kommunen tilbyder en særlig indsats til unge under 25 år, gravide, forældre med børn i hjemmet, borgere med alvorlig psykisk eller fysisk sygdom og borgere med risiko for at miste deres arbejde.

I henhold til lov om tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere vejledes gravide brugere af stoffer i henhold til loven. 

Visitationsprocedure

Rusmiddelcentret har tilknyttet en speciallægekonsulent, der har ansvar for den medicinske behandling. Det indgår i den samlede plan.

Behandlingsplanen er en nedskrevet, individuel plan for et udrednings- og/eller behandlingsforløb, som løbende justeres på baggrund af udredning, undersøgelsesresultater og vurdering af behandlingens effekt. Behandlingsplanen udformes og justeres i samarbejde med borgeren, når hensynet taler for det. 

Borgerens familie og netværk inddrages i den sociale behandling i det omfang, det er nødvendigt og muligt.

Behandlingstilbuddets organisatoriske struktur, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud

Rusmiddelcentret

Rusmiddelcentret har ansvaret for behandlingen af borgere med forbrug af stoffer. Centret hører organisatorisk under Socialafdelingen, som er en enhed i Nyborg Kommune.

Rusmiddelcentret er overordnet ansvarlig for, at der arbejdes med relevante temaer under behandlingsforløbet. Det skal fremgå af den individuelle behandlingsplan.

I Rusmiddelcentret tilbydes ambulant behandling i form af individuelle samtaler og/eller parsamtaler. Rusmiddelcentret har tilknyttet en speciallægekonsulent til stofmisbrugsbehandling, jf. Sundhedsloven § 142, herunder substitutionsbehandling, som er lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler, der tilbydes som led i en stabilisering af et forbrug eller som skadesreducerende vedligeholdelsesbehandling, samt ambulant afrusning. 

Efterbehandling

Formålet med efterbehandling er at skabe struktur i vedkommendes hverdag, fx med støtte fra en hjemmevejleder, og støtte borgeren til at bevare stoffriheden.

Efterbehandling består af opfølgningssamtaler henholdsvis 1 og 6 måneder efter afslutning af behandling.

Tilbagefaldsbehandling

Ved tilbagefaldsbehandling tilbydes behandling, der bygger på den viden, borgeren har fået i tidligere behandlingsforløb.

Døgnbehandling

Ved særligt behov, der ikke kan dækkes via ambulant behandling, kan borgeren henvises til døgnbehandling. Døgnbehandling i forbindelse med forbrug af stoffer tilbydes i kortere perioder (op til 6 måneder) på relevante private bosteder uden for kommunen. 

Det forudsættes, at den individuelt tilrettelagte behandlingsplan er omdrejningspunktet for indsatsen, og der er løbende dialog mellem borger, behandlingssted og Rusmiddelcentret for at sikre kvaliteten i indsatsen. 

Efter døgnbehandling udsluses borgeren til støtte i dagbehandlingens efterbehandling.

Hjælp til pårørende

Pårørende kan tilbydes rådgivning i form af individuelle samtaler og/eller henvisning til pårørendegrupper. Desuden rådgives forældre med mistanke om et barns forbrug af stoffer.

Specielt i forhold til børn af forældre med forbrug af stoffer er der særlig fokus på den helhedsorienterede sagsbehandling, herunder dialog med borgeren og dennes netværk.

Tilbud om anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling

Der tilbydes anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling til borgere med et behandlingskrævende forbrug af stoffer, der ikke har andre sociale problemer, som beskrevet i Lov om social service § 101a. 

Tilbuddet leveres i Nyborg, Odense, Kolding eller Esbjerg. 

Rusmiddelcentret har ansvar for tilrettelæggelsen og sammenhængen mellem de sociale- og sundhedsfaglige behandlingstiltag over for den enkelte borger. Den sociale behandling koordineres, når det er relevant, i samarbejde med praktiserende læge, sygehus, socialpsykiatrien, jobcentret m.fl.

Døgnforløb koordineres med Socialafdelingen.

Inden for de 2 første måneder af behandlingen afklares det, om der er behov for, at Socialafdelingen også tilbyder en handleplan for den samlede indsats, borgeren tilbydes i kommunen efter Lov om social service § 141. Sagsbehandleren involveres efter behov.

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser, samt på det for borgeren mindst indgribende niveau og så vidt muligt i nærmiljøet.

Behandlingsgaranti

Stofmisbrugsbehandlingen iværksættes, senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig til Rusmiddelcentret.

Frit valg

Borgeren har mulighed for at vælge et andet behandlingstilbud end det, kommunen tilbyder. Borgerens frie valg er begrænset, i det omfang at behandlingstilbuddet skal være af samme karakter, som det, kommunen tilbyder, ligesom det skal være muligt at følge de faglige retningslinjer og mål, som er beskrevet i behandlingsplanen. Det frie valg kan desuden være begrænset af særlige forhold hos borgeren, fx særlige psykiske forhold. 

Rusmiddelcentret kan hjælpe borgeren med at søge relevant information i tilknytning til det frie valg.

Borgere fra andre kommuner, der er visiteret af deres kommune til behandling, kan søge om at modtage behandling fra Rusmiddelcentret. Hvis en borger flytter til en anden kommune under behandlingen, skal der indhentes visitation fra den nye kommune, således at borgeren kan fortsætte behandlingen på Rusmiddelcenter Nyborg. 

Opfølgning på borgerens behandlingsplan

I den enkelte borgers behandlingsplan fremgår det, hvornår opfølgning skal ske. Opfølgningen fastsættes efter en konkret og individuel vurdering, dog minimum hver 3. måned.
Ved døgnbehandling følges der op i et sådant omfang, at der sikres en glidende overgang fra døgnophold til efterbehandling i kommunalt regi. Under behandlingen afholdes der et statusmøde mellem Socialafdelingen og borgeren med henblik på at justere behandlingsplanen. 

Samtidig tilbydes i samarbejde med borgeren tilretning af behandlingsplanen (efter behov som handleplan efter Lov om social service § 141) med henblik på efterbehandlingsforløb og fokus på at sikre et realistisk rehabiliteringsforløb. Dette sker i samarbejde med relevante parter, fx Socialafdelingen, jobcentret, Distriktspsykiatrien, og Kriminalforsorgen. 

For borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb, finder opfølgningssamtalen sted senest 1 måned efter endt behandling og igen efter 6 måneder. Formålet er bl.a. at forebygge tilbagefald.

Regler for betaling for kost og logi m.v.

Behandlingen er gratis for borgeren.

Ved døgnbehandling betaler borgeren for kost og medicin, der ikke er en del af behandlingen. Har borgeren ikke en bolig, betales der også for logi. Fastsættelse af kost- og logibetalingen tager højde for borgerens aktuelle forsørgelsesgrundlag, forpligtigelser og formåen. Det betyder, at to borgere kan betale forskellige beløb for ophold, selvom de er i samme situation. Målet her er at sikre, at borgerens økonomiske forsørgelse ikke hindrer behandling eller er årsag til, at behandling afbrydes.

Forholdene for stofmisbrugerens evt. hjemmeboende børn under 18 år

I alle sager udredes brugerens familieforhold systematisk. Ved børn under 18 år inddrages Socialafdelingen. 

Hvis en medarbejder får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn under 18 år udsættes for omsorgssvigt, skal medarbejderen underrette om det via særligt skema til Socialafdelingen. Mailen vil blive læst inden for 24 timer og vurderet af en socialfaglig medarbejder i forhold til det videre forløb.

I det opsøgende arbejde er der særligt fokus på børn i udsatte familier.

Information om sagsbehandling og klageadgang

Sagsbehandling

 • Når en borger henvender sig med et ønske om behandling, foretager Rusmiddelcentret en udredning og vurdering med henblik på social- og sundhedsfaglig behandling af borgeren.
 • Når udredningen påbegyndes, indhentes (hvis det er relevant) borgerens samtykke til, at kommunen må indhente oplysninger hos fx egen læge eller tidligere behandlingstilbud. I samarbejde med borgeren udarbejdes der en social- og forbrugsanamnese.
 • Familieperspektivet er en del af udredningssystematikken. I alle udredninger undersøges det systematisk, hvem i borgerens netværk eller familie der kan hjælpe vedkommende, eller om der er nogen i familien, der har behov for støtte.

Klageadgang

 • Rusmiddelcentret er forpligtiget til at oplyse borgeren om klagemuligheder og vejlede om, hvordan der klages, herunder hjælpe med udformning af klagen. Borgeren kan klage over afgørelser om afslag på behandling og manglende iværksættelse af tilbud, senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig til kommunen. 
 • Borgeren skal indgive klagen til Rusmiddelcentret, senest 4 uger efter at borgeren har modtaget afgørelsen.
 • Rusmiddelcentret genvurderer afgørelsen, og hvis borgeren ikke får helt eller delvist medhold i klagen, skal Rusmiddelcentret sende klagen videre til Ankestyrelsen, som træffer en afgørelse og samtidig orientere borgeren herom.

Kommunens kvalitetsmål

Overordnet mål med indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på

Behandlingen er altid helhedspræget og tager hensyn til den enkeltes specielle forhold, således at borgerens ressourcer styrkes, og belastningerne ved forbruget af stoffer reduceres eller ophører. Behandlingen er altid baseret på borgerens frivillige medvirken. Behandlingen foregår på en respektfuld måde og udsætter ikke borgeren for umyndiggørelse eller nedværdigende behandling. En vigtig værdi i behandlingen er, at borgeren selv melder til og fra i forhold til, hvilken behandling der er den rette. 

Der bør i behandlingsarbejdet sigtes mod f.eks. følgende individuelt differentierede mål:

 • Stoffrihed.
 • Stabilisering af stofindtagelsen.
 • Ophør eller begrænsning af intravenøst brug.
 • Behandling af somatiske og psykiske lidelser.
 • Løsning af ægteskabelige og familiære problemer.
 • Revalidering, uddannelse og jobplacering.
 • Løsning af boligproblemer, evt. hjælp til at bruge en bolig (f.eks. bostøtte efter servicelovens § 85).
 • Forhindre/begrænse tilbagefald.
 • Ophør eller begrænsning af misbrugsrelateret kriminalitet.

Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner

For at optimere behandlingsforløbet med henblik på stoffrihed eller reduktion af misbrugsproblemer tilbydes borgeren tæt opfølgning og koordinering i hele forløbet, dels ved samtaler og dialog, dels gennem justering af behandlingsplanen og ved behov af handleplanen efter Lov om social service § 141. 

Det er individuelt tilrettelagt, og der tages udgangspunkt i borgerens situation. Der er særlig opmærksomhed i efterbehandlingsforløbet og efterværnet.

Sikring af brugerinddragelse

Borgerens primære kontaktperson i Rusmiddelcentret er i tæt dialog med borgeren i hele behandlingsforløbet. Borgerens ønsker og behov indgår i vurderingen af tilbud.

Borgere med problemer i forbindelse med forbrug af stoffer inddrages i tilrettelæggelse af indsatsen via møder i Rusmiddelcentret. Borgeren orienteres om kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug, behandlingskoncepter, aktivitetsplaner m.m.

Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

Den tværfaglige personalegruppe består af socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejerske og læge.  

Alle behandlere har eller får videre- og efteruddannelse, der sikrer dem relevante kompetencer med henblik på mis-brugsbehandling. Behandlingen er baseret på en systematisk struktur, der understøtter den kognitive behandling. Der ydes ekstern supervision.

Monitorering af indsatsen og måltal

Nyborg Kommune indberetter systematisk til de nationale it-systemer. Desuden anvendes nationale databaser til udredning samt kvalitativ evaluering via ekstern konsulent.

Efter gældende lovgivning fortages indberetninger til Sundheds- og  Socialstyrelsen.

For de borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb (færdigbehandlet, udskrevet til andet tilbud eller hospital, ud-skrevet med anden årsag), foretages opfølgningssamtalen senest efter 1 måned og igen efter 6 måneder.

Det er målet i 2018, at:

 • at borgeren oplever sig hørt og inddraget i egen behandling
 • at 50 % af de indskrevne borgere opnår reduktion eller ophør af stofindtag.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Kommunens opfølgning på kvaliteten

Socialafdelingen udfører det personrettede tilsyn med, om misbrugsbehandlingen af den enkelte borger er i overensstemmelse med det bevilgede og opfylder sit formål, jf. Lov om social service § 148. Rusmiddelcentret kontakter Social-afdelingen i konkrete sager. 

Socialtilsyn Syd fører driftsorienteret tilsyn med misbrugs-behandlingen i Nyborg Kommune, jf. Lov om socialtilsyn § 4. Socialtilsynet fører tillige driftsorienteret tilsyn med døgnbehandlingstilbud, jf. Lov om socialtilsyn § 4.

Sidst opdateret 27. januar 2020