Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102

Formålet med hjælpen

Formålet med tilbud af tidsafgrænset behandlingsmæssig karakter er at bevare eller forbedre dine fysiske, psykiske eller sociale funktioner. 

Du kan søge om tilbud efter denne bestemmelse, når det ikke er muligt at give behandlingstilbud efter andre regler.

Hvem kan få hjælp? 

Du kan søge om hjælp, hvis du har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hjælpen kan gives, hvis almindelig socialpæda-gogisk støtte ikke dækker dine behov.

Hvad består hjælpen af?

Speciel behandlingsmæssig bistand pga. særlige behov. Det kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau fx være:

  • Psykoterapeut
  • Specialpsykiatri

Der skal være tale om behandling, der ligger ud over almindelig socialpædagogisk støtte.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om tilbud af behandlingsmæssig karakter. Du kan også sende et brev.
Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra Socialafdelingen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din henvendelse. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her 

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

  • at deltage aktivt i behandlingen
  • at overholde aftaler med behandleren.

Øvrige relevante oplysninger

Tilbuddet er gratis for dig.

Der vil være tale om et tidsafgrænset forløb, og der vil blive udarbejdet en handleplan for indsatsen.

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 30. april 2020