Faglig uddybning af § 103

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102.

Lovgrundlag

§ 102 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Målgruppen er borgere, der modtager hjælp efter § 85, og hvor denne hjælp ikke dækker borgerens behov. Det kan også være borgere, der ikke modtager hjælp i øvrigt, men som har særlige behandlingsbehov eller særlige behov vedr. indretning af behandlingstilbuddet.

Det er et kriterium, at hjælpen ikke kan ydes efter andre regler i fx serviceloven eller sundhedsloven.

Hvad omfatter indsatsen?

Speciel behandlingsmæssig bistand pga. særlige behov herfor. Der kan f.eks. være tale om psykoterapeutisk eller specialpsykiatrisk behandling. Der er tale om tilbud, der ligger ud over tilbud om social støtte m.v. efter servicelovens § 85.

Kommunens kvalitetsmål

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

 

Sidst opdateret 06. februar 2020