Faglig uddybning af § 104

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud § 104.

Lovgrundlag

§ 104 i Lov om social service.

§ 5 i bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud.

Visitationskriterier 

Socialafdelingen foretager først en helhedsvurdering af borgeren med fokus på vedkommendes funktionsevne. Socialafdelingen vurderer derefter, om borgeren er omfattet af målgruppen, og om ydelsen kan bevilges. 

Alle ydelser skal have et pædagogisk sigte. Ved pædagogisk sigte forstås hjælp til selvhjælp med henblik på at forbedre eller bevare borgerens ressourcer. Indsatsen skal altid have til formål at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. 

Hvad omfatter indsatsen?

Aktivitets- og samværstilbud kan indbefatte følgende ydelser:

Socialt samvær 

 • - Kontakt og kommunikation med hver enkelt borger om hverdagen og de udfordringer, der opstår.
 • - Individuelt tilpasset støtte til at kommunikere med og indgå i et fællesskab med andre.
 • - Indflydelse i forhold til aktiviteter m.m. gennem husmøder.

Fælles køkkenaktiviteter 

 • Træning i køkkenaktiviteter, fx madlavning, bagning, rengøring, indkøb.

Kreative aktiviteter 

 • Igangsætte, instruere og deltage aktivt i fx de delprocesser, som en lettere montageopgave indeholder.
 • Udarbejdelse af billedkommunikationsmateriale til at understøtte opgaver.
 • Aktiviteter som tegning, maling, syning, glaskunst m.m.
 • Deltagelse i pasning af have.
 • Deltagelse i musik eller IT-aktiviteter.

Støtte og omsorg 

 • Hjælp til personlig hygiejne.
 • Hjælp til sondeernæring og medicingivning.
 • Forhindre og forebygge konflikter og udadrettet adfærd ved hjælp af pædagogisk guidning.

Social træning 

 • Støtte til kommunikation.
 • Individuelt tilpasset støtte til at forebygge og håndtere konflikter.
 • Deltagelse i musikgruppe.

Fysisk træning 

 • Udredning af motoriske vanskeligheder, fx ved begyndende demens. 
 • Ledsagelse ved gå- og cykelture, herunder råd og vejledning i trafiksikkerhed.
 • Mulighed for træning i motionsrum.

Råd og vejledning 

 • Vejledning og støtte vedrørende kost og motion og evt. individuelt tilpassede diæter.
 • Samarbejde med fx botilbud om løsning af konkrete udfordringer.
 • Vejledning i social adfærd.

Visiterede tilbud

 • Visiterede aktivitets- og samværstilbud kan tilbydes 1-5 hverdage om ugen.
 • Kommunen skal afholde udgiften til befordring af personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan transportere sig selv.

Kommunens kvalitetsmål 

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt. 

 

Sidst opdateret 10. februar 2020