Faglig uddybning af § 107

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud.

Lovgrundlag

§ 107 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Socialafdelingen vurderer, om borgeren er omfattet af målgruppen og visiterer vedkommende til botilbuddet. 

Målgruppe

Målgruppen for midlertidigt botilbud er:

  • borgere med omfattende behov for hjælp, støtte og vejledning i forhold til almindelige daglige gøremål, herunder pleje og omsorg samt evt. særlig behandlingsmæssig støtte, og hvis behov ikke kan dækkes på anden vis.  

Der kan være tale om borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, fx hjerneskade, udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse, sindslidelse m.v.

Vurdering

Der foretages en helhedsvurdering af borgeren. Sagsbehandleren skal altid vurdere, om borgeren er i stand til at profitere af den givne støtte.

Princippet for visitationen er, at kommunen tilbyder den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov.

Visitering

I forbindelse med visitering til et midlertidigt botilbud vil der blive taget hensyn til sammensætningen af borgere på det aktuelle botilbud. Det er hensigten at sikre, at borgeren vi-siteres til et midlertidigt botilbud, der i sin sammensætning er i stand til at håndtere borgerens funktionsnedsættelse bedst muligt.

Hvad omfatter indsatsen?

Alle ydelser skal have et pædagogisk sigte. Det betyder hjælp til selvhjælp med henblik på at forbedre eller bevare borgerens ressourcer. Indsatsen skal altid tage udgangs-punkt i at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer.

Støtten ydes som motivation, træning eller læring inden for følgende områder:

Praktiske opgaver i hjemmet

Fx rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning, døgnrytme og aftaler.

Egenomsorg

Fx af- og påklædning, vask, kropspleje, toiletbesøg, drikke og spise.

Mobilitet

Fx aktiviteter, der vedrører bevægelse og færden både i og uden for hjemmet.

Kommunikation

Fx forstå og fremstille meddelelser, samtale, anvendelse af kommunikationshjælpemidler og -teknikker samt kommunikationsmidler.

Samfundsliv

Fx beskæftigelse og privatøkonomi.

Socialt liv

Fx samspil og kontakt, relationer, sociale fællesskaber og netværk.

Sundhed

Fx helbredsforhold, kostvaner og livsførelse, medicinsk behandling.

Omgivelser

Fx at kunne begå sig i nærområdet.

Sygepleje

Sygeplejeydelser leveres efter den stedlige kommunes kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Pædagogisk ledsagelse

Ledsagelse til fx lægebesøg, hvis borgeren ikke er i stand til selv at forstå evt. meldinger fra lægen.

Pædagogisk ledsagelse på ferie

Der henvises til Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse ved ferier.

Kommunens kvalitetsmål for midlertidigt ophold i botilbud

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 10. februar 2020