Faglig uddybning af § 108

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for længerevarende botilbud.

Lovgrundlag

§ 108 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Socialafdelingen vurderer, om borgeren er omfattet af målgruppen og visiterer vedkommende til botilbuddet. 

Målgruppe

Målgruppen for længerevarende botilbud er:

  • borgere med omfattende behov for hjælp, støtte og vejledning i forhold til almindelige daglige gøremål, herunder pleje og omsorg samt evt. særlig behandlingsmæssig støtte, og hvis behov ikke kan dækkes på anden vis.  

Der kan være tale om borgere med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, fx hjerneskade, udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse, sindslidelse m.v.

Vurdering

Der foretages en helhedsvurdering af borgeren. Sagsbehandleren skal altid vurdere, om borgeren er i stand til at profitere af den givne støtte.

Princippet for visitationen er, at kommunen tilbyder den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov.

Visitering

I forbindelse med visitering til et længerevarende botilbud vil der blive taget hensyn til sammensætningen af borgere på det aktuelle botilbud. Det er hensigten at sikre, at borge-ren visiteres til et længerevarende botilbud, der i sin sammensætning er i stand til at håndtere borgerens funktionsnedsættelse bedst muligt.

Hvad omfatter indsatsen?

Alle ydelser skal have et pædagogisk sigte. Det betyder hjælp til selvhjælp med henblik på at forbedre eller bevare borgerens ressourcer. Indsatsen skal altid tage udgangspunkt i at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer.

Støtten ydes som motivation, træning, læring eller kompen-sation inden for følgende områder:

Praktiske opgaver i hjemmet

Fx rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning, døgnrytme og aftaler.

Egenomsorg

Fx af- og påklædning, vask, kropspleje, toiletbesøg, drikke og spise.

Mobilitet

Fx aktiviteter, der vedrører bevægelse og færden både i og uden for hjemmet.

Kommunikation

Fx forstå meddelelser og anvende kommunikationshjælpemidler. 

Samfundsliv

Fx beskæftigelse og privatøkonomi.

Socialt liv

Fx samspil og kontakt, relationer, sociale fællesskaber og netværk.

Sundhed

Fx helbredsforhold, kostvaner og livsførelse, medicinsk behandling.

Omgivelser

Fx at kunne begå sig i nærområdet.

Sygepleje

Sygeplejeydelser leveres efter kommunens kvalitetsstan-dard for hjemmesygepleje.

Pædagogisk ledsagelse på ferie

Botilbuddet kan arrangere kortere ferier, hvor borgeren selv skal betale rejse og ophold.

Gælder kun Nyborg Kommunes tilbud:

Udgifter ved personalets deltagelse i én gruppeferie pr. år betales af kommunen (max. 3 dage).

I øvrigt henvises til Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse ved ferier.

Kommunens kvalitetsmål for længerevarende botilbud

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 10. februar 2020