Faglig uddybning af § 141

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for behandling af personer med alkoholproblemer.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 141 samt Sundhedslovens § 141b-g (særlige regler for gravide alkoholmisbrugere).

Visitationskriterier 

Borgere der ønsker at indgå i et behandlingsforløb for at reducere eller ophøre med et forbrug af alkohol.

Hvad omfatter indsatsen?

Opgaveløsningen i forhold til den enkelte borger tilrettelægges som et forløb, der tager højde for den enkeltes problemstilling. Her arbejdes med følgende tilbudstyper:

Rådgivende tilbud

  • Alle kan henvende sig uanset om man er borger med et forbrug, arbejdsgiver eller netværk.

Behandlingstilbud

  • Opstartssamtale, udredning/screening
  • Ambulant behandling
  • Døgnbehandlingstilbud (visiteres af Socialafdelingen)

Behandlingsindsatsen er en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, som består af strukturerede og målrettede sundhedsfaglige og psykosociale indsatser. Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og dennes pårørende, hvis borgeren ønsker og giver accept til dette. 

Målet med behandlingen er at understøtte borgeren i at reducere sin sundhedsskadelige brug af alkohol; eller når der er tale om alkoholafhængighed, at ophøre med sit brug af alkohol; og mindske de psykosociale skader.

Behandlingsopgaverne udføres af professionelle inden for det sociale og sundhedsfaglige felt.

Kommunens kvalitetsmål 

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Al behandling sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Socialafdelingen udfører det personrettede tilsyn med, om behandlingen af alkoholmisbrug af den enkelte borger er i overensstemmelse med Sundhedsloven og opfylder sit for-mål. 

Socialtilsyn Syd fører driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingstilbud i Nyborg Kommune, jf. Lov om socialtilsyn § 4. 

Sidst opdateret 10. februar 2020