Faglig uddybning af § 84

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år § 84.

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år

Lovgrundlag

§ 84, stk. 1 i Lov om social service

Visitationskriterier 

Aflastning og afløsning bevilges ud fra en konkret, individuel vurdering i situationer, hvor: 

  • ansøger varetager væsentlige opgaver, som har karakter af pleje af og omsorg for et familiemedlem
  • ansøger har brug for aflastning/afløsning for at samle kræfter til at passe borgeren igen
  • aflastning/afløsning kan medvirke til, at borgeren kan blive i eget hjem.

Følgende kriterier indgår i vurderingen:

  • ansøger er indisponibel i forbindelse med ferieophold eller lignende
  • borgeren er ude af stand til at være alene i under 2 timer
  • borgeren kan være til fare for sig selv eller er ikke i stand til at tilkalde relevant hjælp
  • muligheden for flytning til botilbud skal indgå i vur-deringen.

Hvad omfatter indsatsen?

Aflastning uden for hjemmet

Aflastning tilbydes på et botilbud, hvor borgeren kan tilbringe dag, aften, nat eller hele døgn.

Borgeren modtager den fornødne pleje, omsorg, praktiske hjælp og pædagogiske støtte i aflastningsboligen.

Som udgangspunkt kan der maksimalt tilbydes aflastningsophold op til 86 døgn årligt for borgere mellem 18 og 25 år, og op til 42 døgn årligt for borgere over 25 år.  

Afløsning i hjemmet

Afløseren løser opgaver relateret til borgeren. For eksempel hjælper borgeren med forflytninger, toiletbesøg og måltider.

Ydelsen bevilges som udgangspunkt med et antal timer om måneden.

Som udgangspunkt kan der maksimalt bevilges 4-8 timers afløsning om måneden på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 16.00.

Evt. andet tilskud til personlig og praktisk hjælp for borge-ren (f.eks. efter §§ 94 og 95) skal reduceres, når der bevilges aflastning og/eller afløsning. 

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 24. januar 2020